Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2015/16:3100 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av fackliga sympatiåtgärder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns flera faktorer som påverkar företagens möjlighet att växa och bli framgångsrika i samhället. En sak som definitivt påverkar företagens möjligheter är de beslut som fattas politiskt, samt det arbetssätt som används mellan arbetsmarknadens parter idag. De förhållningssätt som finns inom nationens gränser kan således också påverka hur god möjligheten för företagare att driva sitt företag är i relation till konkurrensen från andra länder. De företag med störst betydelse för ett lands utveckling och välstånd är också ofta de företag som har mest att förlora på att etablera sig i ett land med dåliga eller mindre lönsamma villkor för företagare. Av den anledningen har alla att vinna på att skapa ett land med goda och helst de bästa förutsättningarna för företagare.

 

Det finns flera exempel under landets historia då arbetsmarknadens parter har kommit överens om villkoren utan några fackliga strejker eller andra stridsåtgärder. Rätten att strejka är central i ett fritt samhälle och en mycket viktig del av den svenska modellen. Den någorlunda konfliktfria arbetsmarknad och de goda arbetsvillkoren som finns i Sverige kan mycket väl ha skapats som en följd av dessa regler.

 

I vissa fall lever gamla traditioner kvar, som i mångt och mycket inte är gällande idag. Vi har lämnat den industriella epoken och lever i ett mer serviceinriktat samhälle. Flera av dagens så kallade stridsåtgärder som används av den fackliga rörelsen är i många fall något som inte hör till dagens samhälle, och av den anledningen behövs en översyn. Det bör vara en självklarhet att oskyldiga inte ska straffas. Tyvärr är det inte så idag, på grund av rätten till fackliga sympatiåtgärder – en rätt som säkerligen kan ha bidragit till att företag valt att etablera sig i eller flytta sin verksamhet till ett annat land då både privatpersoner och företag som inte alls har med konflikten att göra drabbas.

 

En sympatiåtgärd är en åtgärd från en utomstående part, i syfte att understödja en part i en stridsåtgärd. Svenska industriföretag riskerar därför att drabbas av strejk eller blockad utan att ha det minsta att göra med en aktuell konflikt. Drabbade företag kan följaktligen enbart vänta och hoppas att konflikten inte varar allt för länge eftersom de själva inte kan påverka situationen. Detta förfarande kan inte anses vara rättvist i ett fritt och modernt samhälle. Det är inte konstigt att det är en omstridd företeelse, både principiellt och i praktiken vilket är skälet till att regeringsformen snarast måste ses över för att komma till rätta med fackliga sympatiåtgärder.

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)