Rättvisare regler vid rättsprocesser kring trafikförsäkringen

Motion 2015/16:1508 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättvisare regler vid rättsprocesser kring trafikförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikförsäkringen är en obligatorisk försäkring som måste finnas till alla motordrivna fordon som framförs i trafik. Försäkringens särskilda slag gör att den får en offentlighetskaraktär och bör därför behandlas med extra varsamhet när det kommer till rättssäkerhet.

Försäkringen ska ge ersättning för personskador på dem som är inblandade i en eventuell olycka. Trafikskador är inte sällan svåra att bedöma då de kan drabba exempelvis nacken och ge upphov till smärta som är svår att mäta. Obehag och nedsatt arbetsförmåga kan också komma långt efter det att själva olyckan inträffade. Bland annat av dessa anledningar är det inte ovanligt att den som drabbats av en trafikolycka hamnar i tvist med försäkringsbolaget om ersättning.

Trafikskadenämnden finns till för att den ersättning som utgår till den som skadats är rättvis och skälig utifrån gällande lagstiftning och praxis. Trots det kan det uppkomma fall där den drabbade tvingas ta till en civilrättslig process. Detta är idag förknippat med stora ekonomiska risker för den enskilde.

I det fall som rättegången dömer till försäkringsbolagets fördel åläggs den som drabbats av trafikolyckan att betala rättegångskostnaderna. Skulle den enskilde få rätt i tingsrätten och försäkringsbolaget överklagar till hovrätten är risken stor för att den enskilde av ekonomiska skäl inte vågar fullfölja en rättslig prövning eftersom den enskilde vid förlust blir tvungen att betala kostnaden för båda rättegångarna. Om den enskilde vinner i tingsrätten och hovrätten men förlorar i Högsta domstolen får hen betala rättegångskostnaderna i alla tre instanserna. Detta fungerar givetvis avskräckande och många advokater avråder sina klienter från civilrättslig prövning just eftersom det är förknippat med stora ekonomiska risker.

Bristerna i dagens system torde vara uppenbara och bör ses över så att vi får ett rättssäkert system som inte tvingar eller avskräcker enskilda från att driva process mot exempelvis försäkringsbolag. Att den möjligheten finns är en viktig rättssäkerhetsprincip.

Adnan Dibrani (S)

Mattias Jonsson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)