Rättsväsendet

Motion 2008/09:Ju406 av Göran Pettersson (m)

av Göran Pettersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utnyttja effektivare delgivningsformer och därigenom i större utsträckning kunna avgöra mål utan den tilltalades närvaro.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i större utsträckning än i dag utdöma viten i mål där den tilltalade uteblir från huvudförhandling.

Motivering

Ett rättssäkert och effektivt rättsväsende är en bärande del i ett demokratiskt samhälle. Därför är det mycket oroande att rättvisan hindras av att de tilltalade i en stor mängd fall tillåts undandra sig rättvisan genom att försvåra delgivning samt att utebli från huvudförhandlingar. Dessa inställda huvudförhandlingar bidrar också till att sänka allmänhetens förtroende för rättssystemet och det sätter ytterligare press på vittnen och brottsoffer. Frågan har under den senaste tioårsperioden utretts och lagändringar har genomförts men trots detta så visar ett underlag från riksdagens utredningstjänst att antalet inställda huvudförhandlingar på grund av såväl bristande delgivning som tilltalades frånvaro har ökat. Av dessa anledningar är det av stor vikt att regeringen höjer tempot i arbetet med att reformera systemet för att vända trenden.

Stockholm den 6 oktober 2008

Göran Pettersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)