Rättssäkert boende för bostadsrättsinnehavare

Motion 2011/12:C343 av Urban Ahlin (S)

av Urban Ahlin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rättssäkerhet för bostadsrättsinnehavare.

Motivering

Med nuvarande regler är boende i en bostadsrättsförening inte rättssäkert. Föreningens styrelse har under den period som den är vald för mycket stort eget ansvar för föreningens kapital. Detta kan vara väldigt stort. Föreningens utgifter kan redovisas i stora klumpsummor, vilket gör det svårt för den enskilde att avgöra vad som ingår i vilken post. Om inte en tredjedel av föreningens medlemmar begär en redovisning kan styrelsen neka en sådan. Revisorns skyldigheter är dessutom begränsade. Som bostadsrättsinnevare har man inte heller en intresseförening, liknande Hyresgästföreningen, att tillgå för att få hjälp.

I flera föreningar har oegentligheter upptäckts. I mindre föreningar kan släktskap eller nära vänskapsrelationer mellan styrelsemedlemmar förekomma.

Det krävs mer av öppenhet och öppna redovisningar i bostadsrättsföreningar. Lagen bör ändras så att kraven på öppenhet stärks och så att det klart framgår att alla utgifter ska redovisas och att en enskild medlem ska ha rätt att kräva en fullständig redovisning.

Stockholm den 3 oktober 2011

Urban Ahlin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)