Rättssäkerhet för företagare vad det gäller olika myndigheters tolkning och tillämpning av tangerande lagar

Motion 2012/13:Sk375 av Karin Nilsson och Per Åsling (C)

av Karin Nilsson och Per Åsling (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att fortsätta arbetet för att stärka rättssäkerheten för företagare och i detta fall vad det gäller olika myndigheters tolkning och tillämpning av tangerande lagar.

Motivering

Som företagare har man mängder av regelverk och lagar att hålla reda på och rätta sig efter. En del är branschspecifika medan andra är utformade utifrån bolagsform.

För aktiebolagen är aktiebolagslagen och bokföringslagen de lagar som styr den juridiska och ekonomiska hanteringen. Följer en plikttrogen företagare dessa till punkt och pricka så förväntar sig denne inte att bli ifrågasatt av någon statlig myndighet på områden som regleras i dessa lagar.

Utöver dessa två ovan nämnda lagar finns också skatteförfarandelagen som infördes 2011 och som då samlade flera äldre lagar i en och samma lag. I samband med att riksdagen fattade beslut om skatteförfarandelagen tillsattes en utredning för att bearbeta rättssäkerheten inom fem delområden inom denna lag. Även i budgeten för 2013 kommer nu en del rättssäkerhetsfrågor att tas med. Eftersom vi i flera år drivit frågan om ökad rättssäkerhet för företagare känner jag tillförsikt i att regeringen nu hörsammar problemen och successivt betar av dem.

Likväl finns det fortfarande delar att se över och förtydliga. Som exempel kan nämnas frågor där lagarna tangerar varandra och tolkas motstridigt. Ett sådant exempel är frågan om hur osäkra kundfordringar ska hanteras. I bokföringslagen framgår det tydligt att man ska tillämpa försiktighetsprincipen och att en osäker fordran därmed ska skrivas ner för att inte ge en falsk bild av företagets ekonomiska ställning. Medan Skatteverket på vissa håll i landet, utifrån skattelagstiftningen, med kraft driver kravet om att osäkra fordringar ska vara kvar både vad det gäller momsredovisning och övrig kundfordran. Det är föga muntert att som företagare stå för skatteutgifter som inte motsvarats av några inkomster. Den dag pengarna mot förmodan skulle komma företaget tillhanda går det att återkomma med en beskattning av den faktiska summan.

Vi anser att regeringen bör överväga ifall ännu tydligare skrivningar i lagstiftningarna måste till för att aktiebolagslagen och bokföringslagens bestämmelser ska äga tolkningsföreträde före skatteförfarandelagen för såväl företagare som Skatteverket.

Vi vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av att fortsätta arbetet för att stärka rättssäkerheten för företagare och i detta fall vad det gäller olika myndigheters tolkning och tillämpning av tangerande lagar.

Stockholm den 3 oktober 2012

Karin Nilsson (C)

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)