Rättsordningen ska styra myndighetsutövningen

Motion 2021/22:3261 av John Widegren (M)

av John Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regleringsbrev till myndigheter ska utformas så att det tydligt framgår att det är rättsordningen som är gällande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildning för statsanställda ska fokusera på vikten av rättsordningen i myndighetsarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Myndigheters allmänna riktlinjer och interna mål är inte en del av rättsordningen. De kan därför inte utgöra grund i myndighetsutövning. Många näringsidkare känner idag att de motarbetas i sitt värv av myndigheter och det finns ett växande förakt för myndig-hetsutövning. Som exempel blir detta tydligt i skogspolitiken. Vi har idag en miljöstyrd skogs- och miljöpolitik där miljömålen blir styrande. Dessa har ett starkt fokus på biologisk mångfald. Motsvarande mål finns inte för ekonomi, arbetstillfällen, regional utveckling m.m., och även klimatet ges en nedprioriterad roll vad gäller skogen. Det gör att politiken som berör skogen inriktas på att minska brukandet samtidigt som det finns ett stort behov av att ersätta fossila och miljöskadliga produkter med skogsprodukter. Vi lever och verkar allmänt under lager på lager av allmänna råd och riktlinjer samt externa och interna mål som berör enskildas verksamhet och styr myndighetsutövningen. Därtill kommer lager på lager av lagar och förordningar. Helheten är svår att hantera för enskilda men verkar tyvärr även vara svårgripbar för vissa myndigheter. Det måste säkerställas att myndigheter alltid styrs av rättsordningen.

Därför behöver vi utforma regleringsbreven så att det framgår att det är rättsordningen som ytterst styr all myndighetsutövning. Även myndigheters allmänna råd och riktlinjer samt externa och interna mål ska vara utformade så att de inte står i strid med rättsordningen. Detta måste dessutom bli tydligt i de introduktionsutbildningar som ska genomföras för anställda i staten. Utbildningen bör gälla alla anställda, inte bara nyanställda.

John Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)