Rättshjälp

Motion 2015/16:591 av Emanuel Öz (S)

av Emanuel Öz (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rättshjälp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är många försäkringstagare som hamnar i tvist med Försäkringskassan då ansökningar om sjukersättning, sjukpenning eller livränta har blivit avslagna genom beslut från Försäkringskassan. När ett avslagsbeslut meddelas har försäkringstagaren möjlighet att begära omprövning av Försäkringskassans beslut. Skulle beslutet kvarstå kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten och kammarrättens dom/beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Försäkringskassan är en myndighet med ett stort ansvar som bland annat inrymmer en utredningsskyldighet samt ett objektivt och opartiskt ställningstagande. Däremot görs alltför många bristfälliga utredningar varför alltför många ansökningar om diverse ersättningar avslås på bristfälligt utredningsunderlag. Istället läggs ett stort ansvar gällande bevisbördan på försäkringstagaren. Försäkringskassans negativa beslut leder ofta till processer hos förvaltningsdomstolarna.

Majoriteten av försäkringstagarna är sjuka personer som söker ersättning eller stöd då de redan befinner sig i en utsatt och påfrestande situation både ekonomiskt och socialt. Dessa blir alltför ofta hjälplösa och utsatta i processerna mot Försäkringskassan eftersom de inte vet hur de skall gå vidare i själva processen och vad som förväntas av dem. De flesta saknar juridiska kunskaper för att på egen hand ombesörja sina ärenden. De flesta saknar även likvida medel för att anlita ett juridiskt ombud såsom advokat eller jurist till att företräda dem i deras process mot Försäkringskassan. Resultatet av det anförda blir att många försäkringstagare hamnar utanför ersättningssystemet och har svårigheter att försörja sig själva. De hamnar utanför samhället och har svårt att ta sig tillbaka. Många tvingas till Arbetsförmedlingen trots bekräftade sjukdomar som hindrar dem från att arbeta vilket gör att individen även hamnar utanför arbetsmarknaden.

Förordnande av ett offentligt biträde skulle ge flera försäkringstagare möjligheten till att få deras respektive sakfrågor rättsligt prövade i domstolar med hjälp av juridiskt kunniga ombud. Detta skulle förbättra rättssäkerheten och den rättighet som försäkringstagare har enligt lag. Därför bör regeringen överväga att se över möjligheterna att bevilja rättshjälp för försäkringstagare.

Emanuel Öz (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)