Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen

Motion 1988/89:So232 av Grethe Lundblad och Lena Öhrsvik (s)

av Grethe Lundblad och Lena Öhrsvik (s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So232

av Grethe Lundblad och Lena Öhrsvik (s)
Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen

Mot.

1988/89

So232-233

Socialnämnden i Gällivare kommun avslog 8 april 1987 en ansökan från en
44-årig handikappad man om social hemhjälp. Motiveringen var att mannens
behov kunde tillgodoses genom att mannen hade egna ekonomiska medel.
Mannen överklagade beslutet till länsrätten som fastslog att rätt till bistånd
enligt 6 § socialtjänstlagen inte förelåg. Kammarrätten i Sundsvall ändrade
efter överklagan inte länsrättens dom.

Socialnämnden i Flens kommun avslog den 23 mars 1987 en ansökan från
en 77-årig kvinna om färdtjänst. Länsrätten i Södermanlands län liksom
senare kammarrätten i Stockholm avvisade de besvär kvinnan anförde.
Länsrätten ansåg att kvinnans och hennes sammanboendes ekonomi gjorde
att hon bedömdes vara i stånd att själv tillgodose sina transporter.

Orsaken till dessa beslut i socialnämnder, länsrätter och kammarrätter står
att finna i några regeringsrättsdomar, RÅ83 2:82 och RÅ84 2:29, vilka fått
genomslag i rättspraxis. I och med dessa domar sätts en fattigvårdsstämpel på
t.ex. hemtjänst och färdtjänst. Denna typ av service blir, tvärtemot
lagstiftarens intentioner, endast en rätt för personer med begränsade
ekonomiska tillgångar.

I specialmotiveringarna till biståndsparagrafen står att man kan få social
service såsom färdtjänst och hemhjälp även om man har egna tillgångar.
Kommunen får emellertid ta ut avgifter för dessa tjänster enligt grunder som
kommunen själv bestämmer.

Socialberedningens föreslog i betänkandet Aktuella socialtjänstfrågor
(SOU 1986:19) ett tillägg till 6 § socialtjänstlagen som innebar att någon
ekonomisk prövning inte skall göras när det gäller andra former av bistånd än
ekonomisk hjälp. Det är viktigt att en sådan ändring snarast kommer till
stånd så att rättspraxis och kommunernas tillämpning av socialtjänstlagen på
detta område överensstämmer med avsikten i socialtjänstreformen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om ett tillägg till 6 § socialtjänstlagen att ekonomisk
prövning inte skall göras vid behov av bistånd som beror på andra
orsaker än ekonomisk hjälp.

Stockholm den 20 januari 1989

1

Grethe Lundblad (s)

Lena Öhrsvik (s)

1 Riksdagen 1988189.3 sami. NrSo232 -233

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)