Rätten till anhöriginvandring

Motion 2005/06:Sf247 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om förbättrade regler för anhöriginvandring i enlighet med vad i motionen anförs.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen snarast bör förelägga riksdagen en proposition om genomförande av familjåterföreningsdirektivets minimiregler i svensk rätt.

Motivering

De regeländringar i utlänningslagen som genomfördes den 1 januari 1997 har, som Vänsterpartiet redan då förutsade, orsakat många mänskliga tragedier och stort lidande för familjemedlemmar både i Sverige och i hemlandet. Detta konstaterades också i en utvärdering av de nya reglerna som Röda Korset lät göra efter att de tillämpats i några år. Effekterna av lagändringarna visade sig bli både omänskliga och strida mot elementär mänsklig anständighet. Mot denna bakgrund tillsatte regeringen den s.k. Anhörigkommittén som i februari 2002 lade fram förslag om mindre restriktiva regler för anhöriginvandringen. Regeringens passiva hållning i frågan sedan dess är fullständigt oacceptabel.

Det nyligen antagna EU-direktivet om familjeåterförening är ett minimidirektiv och hindrar därför inte Sverige från att ha mindre restriktiva regler. Hänvisningar av regering och riksdag till utredningen om genomförande av detta direktiv i svensk rätt måste därför ses som en ren undanflykt för att rättfärdiga en oförsvarlig passivitet när det gäller att rätta till de orimliga konsekvenserna av 1997 års lagändringar.

Kravet i gällande rätt att ett barn tidigare skall ha varit hemmavarande hos sin förälder eller sina föräldrar för att få återförenas med föräldern eller föräldrarna i Sverige tillämpas på ett grymt och urskillningslöst sätt av Utlänningsnämnden och måste tas bort. Migrationsverkets och Utlänningsnämndens tillämpning av 18-årsregeln på barn som uppnått denna ålder under ärendets handläggning har kritiserats av Justitiekanslern utan att myndigheterna har tagit något intryck, utan fortfarande förekommer det att barn nekas återförening med sina föräldrar trots att de lämnat in ansökan i tid, dvs. innan de fyllt 18 år. Sistalänkenbestämmelsen måste återinföras och möjligheterna för äldre föräldrar att återförenas med vuxna barn förbättras. Kraven på hushållsgemenskap omedelbart innan det vuxna barnet bosatte sig i Sverige och kravet att föräldrarna måste ha ansökt om familjeåterförening inom kort tid efter att barnet fått uppehållstillstånd i Sverige måste tas bort. Det kravet får helt orimliga konsekvenser. När det vuxna barnet flyttade till Sverige var föräldrarna ofta relativt unga och friska. 25 år senare kanske en av dem avlidit medan den efterlevande är gammal och svårt sjuk och inte kan klara sin livsföring utan hjälp av barnen. Men då stupar varje återföreningsansökan på 10-månadersgränsen. Det bör dock inte införas några regler om försörjningskrav. Därför bör regeringen återkomma till riksdagen med förslag om förbättrade regler för anhöriginvandring. Detta bör riksdagen begära.

Ett annat mycket allvarligt problem när det gäller anhöriginvandring är de fullständigt orimliga väntetiderna på beslut i familjeåterföreningsfallen. Väntetiden uppgår f.n. till 18 månader. Frågan är om en så lång väntetid står i överensstämmelse med artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, rätten till respekt för familjelivet eller artikel 5.4 i rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening. Den bestämmelsen föreskriver att beslut måste fattas senast nio månader efter ansökan. Direktivet skall ha genomförts i nationell rätt senast den 3 oktober 2005. De långa handläggningstiderna förefaller vara ett maskerat försök att i praktiken närma sig familjeåterföreningsbestämmelserna i den danska regleringen. Regeringen bör omgående förelägga riksdagen en proposition om genomförande av minimireglerna i familjeåterföreningsdirektivet. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2005

Ulla Hoffmann (v)

Ingrid Burman (v)

Kalle Larsson (v)

Elina Linna (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)