Rätt till tjänstledighet för vård av anhörig

Motion 1994/95:A247 av Chatrine Pålsson (kds)

av Chatrine Pålsson (kds)
Många anhöriga till vårdbehövande gör en ovärderlig
insats. Enligt en beräkning utförs hela 80 procent av den
verkliga vårdinsatsen i hemmen av anhöriga. Denna
vårdinsats görs till största delen helt utan ekonomisk
ersättning.
Det finns en stor vilja från anhöriga att hjälpa till i vården.
Den insats som utgörs av anhöriga är i verkligheten en
förutsättning för att den sjuke ska kunna vara hemma.
Att få vårdas hemma, när man drabbats av svår och ofta
långvarig sjukdom, är ett starkt önskemål för många
människor. Den läkande miljö som hemmet utgör kan
knappast ersättas av något. Det är oftast även ekonomiskt
fördelaktigt för kommunerna när vården kan ges i hemmet
med hjälp av kommunens vårdpersonal och eller anhöriga.
Vårdbehovet är dock stort och kräver en betydande
arbetsinsats under många timmar varje dygn. Många sjuka
har även svårt att vara ensamna någon längre tid. För att
känna trygghet behöver man någon hos sig.
För dessa anhöriga blir arbetsbördan stor. Många har
förvärvsarbete, ofta heltid, och då blir arbetstimmarna
många. Därför anser jag att det ska finnas rätt till
tjänstledighet på hel- eller deltid för vård av anhörig. Det
skulle även ge en ''erkännande'' effekt om man enligt lag
gavs rätt till tjänstledighet. Enligt mitt förslag bör rätten inte
innehålla krav om ersättning. Tjänstledigheten bör endast
ges under kortare perioder, exempelvis 3 månader i taget
eftersom man inte i förväg kan veta hur stort vårdbehovet
kommer att vara.
Många vill kombinera yrkesarbete med vård av anhörig.
Detta utav bland annat psykologiska skäl. Andra måste även
av ekonomiska skäl ha en inkomst, även om denna kan vara
reducerad för en tid.
Jag anser att närstående som vill delta i vården ska ha en
möjlighet att vara tjänstlediga på hel- eller deltid.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär förslag om förändringar
i lagstiftningen i syfte att ge närstående rätt till tjänstledighet
för vård av anhörig, i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 25 januari 1995

Chatrine Pålsson (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)