Rätt till ledsagarservice

Motion 2014/15:770 av Shadiye Heydari (S)

av Shadiye Heydari (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över LSS och avgifterna för ledsagning för att garantera alla ett värdigt liv.

Motivering

LSS, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslagstiftning med tio angivna insatser. Syftet med lagen är att främja levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med olika funktionsnedsättningar. Det innebär att lagen ska ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra, t ex genom ledsagning, hjälp med inköp och hushållsarbete eller stöd vid deltagande i fritidsaktiviteter eller arbete.

I LSS ingår personkrets 3, som omfattar människor med varaktiga fysiska nedsättningar. För att öka möjligheterna till ett aktivt och självständigt liv har personkrets 3, enligt LSS och socialtjänstlagen, rätt till ledsagarservice. Idag behöver 65 procent av de funktionshindrade i personkrets 3 hjälp med matinköp. Ofta handlar det om personer med synnedsättningar och dövblinda. I allt fler kommuner avslås dock prövningar med motiveringen att behovet är föga betydelsefullt för att omfattas av lagen. Dessutom är det betydande skillnader mellan kommunerna när det gäller avgifter för ledsagning. För 2013 var den lägsta avgiften 623 kr/månad och den högsta 1 780 kr/månad.

Personer med synnedsättning tillhör enligt LSS personkrets 3. Enligt information från HSO upplever många med synnedsättning emellertid att de inte får det stöd som de enligt LSS har rätt till och sedan några år tillbaka avslås konsekvent ansökningar om ledsagning enligt denna lag. Vid omprövning av tidigare beslut anses gravt synskadade och dövblinda inte längre tillhöra personkrets 3. Denna utveckling bör regeringen överväga att se över.

.

Shadiye Heydari (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)