Rätt till avdrag för flyttcykeltjänster

Motion 2016/17:3316 av Jabar Amin (MP)

av Jabar Amin (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör stödja utvecklingen av modeller för de som använder sig av flyttcykeltjänster och tillkännager detta för regeringen.

Bakgrund och motivering

Transportsektorn står idag för en stor del av koldioxidutsläppen. Cirka 30 procent av dagens koldioxidutsläpp i Sverige kommer från vägtransporterna. Dessa utsläpp påverkar naturen, människor och djuren på ett negativt sätt. De skadliga utsläppen kan orsaka hälsoproblem för människorna. De påverkar även naturen, djuren och miljön på ett negativt sätt. Vägtransporter bidrar dessutom ofta till buller.

För att minska de negativa effekterna av användandet av vägtransporterna kan andra transporter och andra sätt användas. Ett sätt är att mer av godset ska gå på tåg istället för på lastbilar och bilar. Ett annat sätt är att ha en bilflotta som går mer på el än på fossila bränslen, eller att transporterna konstrueras på ett sådant sätt så att de förbrukar betydligt mindre bränsle o.s.v.

Under senare år har flyttcykeltjänstesystem kommit upp i flera svenska städer. Det är ett system där en del transporter i städerna sker med cykel och släp. Det är ett mycket miljövänligt sätt att flytta mindre gods på och bidrar till att minska vägtrafikens negativa effekter.

För att uppmuntra till användandet av sådana koldioxidfria transporter bör staten införa någon form av subvention/avdrag för de som anlitar flyttcykeltjänster, oavsett om det är privatpersoner eller företag som gör det. Regeringen skulle kunna tillsätta en utredning som utreder och undersöker alternativa sätt för staten att stödja denna sektor genom att ge möjligheter för avdrag till de som använder sig av flyttcykeltjänster.

Med anledning av ovan föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör stödja utvecklingen av modeller för att stödja de som använder sig av flyttcykeltjänster.

 

Jabar Amin (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)