Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn

Motion 2021/22:1563 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om barns rättigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Barn i Sverige har idag svårt att få upprättelse när deras rättigheter kränks. FN upprätta­de ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter redan 2012, som ger barn och deras ombud möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrättskommitté. Tilläggsprotokollet har hittills ratificerats av 36 länder, varav 22 är länder i Europa som till exempel Danmark, Finland, Tyskland och Frankrike. Ytterligare 51 länder har under­tecknat protokollet, vilket är första steget i processen där länder visar att de står bakom innehållet.

Sverige har dock hittills valt att inte skriva under protokollet, något som kritiserats av FN:s barnrättskommitté. Kommittén uppmanade samtidigt Sverige att upprätta en nationell instans dit barn kan vända sig. I Sverige skulle det kunna vara Barnombuds­mannen, men så som BO fungerar idag finns inte mandat att ta emot enskilda ärenden från barn. Det är den enda ombudsmannen som inte kan ta emot enskilda ärenden från sin målgrupp.

Om vi ska fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller barns rättigheter måste vi ge barnen klagorätt och se över BO:s mandat.

Riksdagen bör tillse att regeringen ratificerar det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn, inrättar barnanpassade klagomekanismer för barn och ser över hur BO:s mandat kan utvidgas till att ta emot individuella klagomål från barn.

Magnus Manhammar (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)