Räta linjen-vägen

Motion 1992/93:T310 av Hugo Bergdahl (fp)

av Hugo Bergdahl (fp)
Framtiden kräver samordning av väg-, järnvägs-, sjö-
och flygtrafik.
Räta linjen är en naturlig del i ett trafiknät anpassat till
denna samordning. Det är en viktig förbindelselänk i det
nationella vägnätet och spelar samtidigt en betydelsefull roll
för regional balans i det folkrika, starkt industrialiserade
och expansiva östra Mellansverige.
Räta linjen följer nu den sträckning som markeras med
en grov linje på kartan. Vissa sträckor har i dag acceptabel
standard. Ombyggnader och förbättringar behövs i första
hand på sträckan Heby-Valbo och vid Sala. Omläggning av
Räta linjen föreslås ske enligt det streckade alternativet, vid
Katrineholm.
RÄTA LINJENen nationell led och samtidigt en
vägförbindelse mellan Norrköping och Gävle via Eskilstuna
och Västeråsden kortaste förbindelsen mellan
Norrlandskusten och sydöstra Sverigeen viktig länk för
godstrafiken mellan Norrlandskusten och såväl västra som
södra Sverigeen naturlig länk i ett övergripande, effektivt
vägnät med E18 och E20 och på lagom avstånd från
Stockholm och Örebroär redan i dag på sträckan
Norrköping-Gävle 40 km kortare än motsvarande
förbindelse över Stockholm och kan med olika
ombyggnadsåtgärder förkortas med minst 8 kmen
strategisk led genom östra Mellansverige -- Sveriges främsta
produktions- och konsumtionsområde -- vars befolkning
bedöms öka med 500 000 personer till år 2020ger en
nord-sydlig komplettering av de öst-västliga
infrastruktursatsningarna i en folkrik och starkt
industrialiserad region med stor utvecklingspotential.
Enbart det område kartan omfattar har 900 000 invånare
en led för regional balans i östra Mellansverige genom
avlastning av nord-sydlig trafik över Stockholmsområdet
ger östra Mellansverige en naturlig koppling till
Östersjöhamnarna i Norrköping, Oxelösund och Gävle
samt till inlandshamnarna i Västerås och Köpingskapar
genom att sammanknyta dessa hamnar möjlighet för en stor
region att få ökade kontakter såväl med Östersjöområdet
som med flod- och kanalsystem i norra delen av EG-
områdeten viktig förutsättning för en
''universitetspendel'', en snabb vägförbindelse Gävle-
Västerås-Eskilstuna-Linköping och med nära anknytning
till Uppsalagår till stor del genom flack terräng, vilket är
en fördel för den tunga trafikenen kort (ca 30 mil) redan
befintlig förbindelse som kan byggas om och förbättras i
etapper, ofta i anslutning till befintligt vägnät och med
måttliga investeringar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om det angelägna i att prioritera
upprustningen av vägnätet efter den s.k. Räta linjen.

Stockholm den 20 januari 1993

Hugo Bergdahl (fp)
Bilaga
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)