Ränteavdraget på bostäder

Motion 2018/19:815 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheten att successivt ta bort ränteavdragen på bostäder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En av anledningarna till att bostadspriserna ökar är ränteavdragen. Skattepengar går till ränteavdrag på bostäder, som bidrar till att blåsa upp bostadsbubblan. I och med ränteavdragen subventioneras bostäder i framför allt storstäderna med över 30 miljarder per år. En successiv avtrappning av ränteavdragen borde genomföras, för att sedan avveckla dem helt på 15–20 års sikt. Regeringen bör överväga att omgående tillsätta en utredning som ser över hur ränteavdragen kan avvecklas över tid.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)