Rakel

Motion 2022/23:106 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör överväga att bygga ut existerande Rakelsystem eller nästa generations kommunikationssystem så att täckning garanteras i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i ett första skede se över behovet av att uppfylla kravet på att Rakelsystemet ska motsvara minst det tidigare analoga systemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet.

Rakelsystemet fungerar bra i stora delar av Sverige men fjällvärlden och stora delar av glesbygden i den övre halvan av landet har kommit på undantag.

I uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står till och med att fjällvärlden, området ovanför odlingsgränsen, är undantagen från grundkraven. Samtidigt står också att täckningen i Rakelsystemet ska motsvara minst tidigare analoga system.

Det tidigare analoga systemet (radiosystem 80) hade bra täckning i fjällvärlden med master utplacerade på strategiska ställen. När Rakelsystemet togs i bruk togs samtidigt system 80 ur drift och masterna monterades ned. Därmed försvann möjligheten för alla samhällsviktiga verksamheter att kommunicera i stora delar av glesbygden i den övre halvan av Sverige.

Fjällräddning, polis, ambulans, räddningstjänst med flera samhällsviktiga funktioner saknar därmed - inom stora områden - möjlighet att kommunicera både med sina kollegor och med sina ledningscentraler. En arbetsgivare har ett stort ansvar för arbetsmiljön för sina anställda. En arbetsmiljö där det saknas möjlighet att kommunicera med omvärlden kan vara direkt livsfarlig både för de som utför ett uppdrag och för allmänheten som behöver hjälp. Särskilt tydligt blir det i de fall fjällräddningen rycker ut då de oftast arbetar i områden som helt saknar täckning både med Rakelsystemet och med mobiltelefon. I vissa områden finns färdig infrastruktur i form av mobilmaster men masterna har inte byggts ut för Rakelsystemet.

Parallellt med att MBS investerar i och utvecklar nuvarande Rakel arbetar myndigheten för närvarande även med regeringsuppdrag gällande ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem som så småningom är tänkt att ersätta Rakel med utökade funktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör få ett tydligt uppdrag att överväga att bygga ut Rakelsystemet (nuvarande eller nästa generations system) så att täckning garanteras i hela landet och att i ett första skede se över behovet att säkerställa täckning till minst det krav som redan finns, att Rakelsystemet ska motsvara minst det tidigare analoga systemet.

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-15 Granskad: 2022-11-16 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)