Radio Uppland

Motion 1990/91:Kr347 av Gustav Persson m.fl. (s)

av Gustav Persson m.fl. (s)
Lokalradion har blivit en allt viktigare del i vårt samlade
mediautbud. Debatten handlar fortfarande alltför mycket
om televisionen, trots att radion spelar en så central roll i
människors liv. Radion har många människor med sig på
arbetsplatsen och kan följa dess program under hela dagen.
Detsamma gäller också fritiden, vare sig man vistas
inomeller utomhus. I hemmet är det vanligt att man nästan
regelbundet lyssnar på radion under tiden man utför andra
sysslor.
Lokalradions resurser är ojämnt fördelade i landet.
Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrbotten har av olika
skäl särbehandlats sedan starten.
I den 90-talsplan för Sveriges Radio som utarbetats, och
där inget beslut ännu fattats, är ett av syftena att utjämna
skillnaderna mellan olika lokalradiostationer. Enligt denna
plan ska Radio Uppland tillföras ytterligare 7--8 tjänster.
Det finns, enligt vår mening, en rad skäl för större
resurser till Radio Uppland, som är verksam i ett av landets
mest expansiva regioner och med den fjärde största
kommunen som central ort.
Dessutom finns ingen nyhetsbevakning från riksradion i
Uppsala, vilket gör att ansvaret i hög grad faller på Radio
Uppland.
Vid en jämförelse med regioner som har betydligt
mindre befolkningsunderlag, utfaller jämförelsen klart till
Radio Upplands nackdel.
Den övervägande delen av Radio Upplands
sändningsområde täcks nästan enbart av en enda stor
tidning med den mest dominerande täckningsgraden i
landet. Detta ser vi som ett ytterligare skäl till att förstärka
Radio Uppland, som därigenom kan medverka till ett mer
differentierat massmediautbud i detta område. Inte minst
från rent demokratiska utgångspunkter ser vi detta som ett
mycket viktigt skäl.
Ett genomförande av den tidigare omnämnda planen för
lokalradion i landet skulle, enligt vår mening, verksamt
bidraga till att utjämna nuvarande skillnader mellan de
olika lokalradiostationerna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Radio Uppland.

Stockholm den 25 januari 1991

Gustav Persson (s)

Barbro Andersson (s)

Gunnar Thollander (s)

Björn Kaaling (s)

Ingrid Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)