Råd- och stödorgan till landets socialtjänster

Motion 2019/20:101 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om råd- och stödorgan till landets socialtjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har idag till uppdrag att granska socialtjänst/vård och omsorg, ge tillstånd till verksamheter inom hälso- och sjukvård/LSS/HVB hem m.m. samt också kunna ge stöd och råd till ovan nämnda instanser. IVO jobbar också mycket med att tillhandahålla utbildningar för att kunna uppnå högra kvalitet inom dessa områden. Att man som myndighet både har ansvar för granskning och också för att kunna ge stöd och råd kan ibland vara missgynnande för de verksamheter som behöver stöd och råd. En del av landets socialtjänster känner att man inte alltid kan vända sig till IVO för att få stöd och råd. Regeringen bör därför utreda möjligheten att låta IVO enbart arbeta med inspektion och granskning och låta någon annan myndighet tillhanda hålla stöd och rådgivning eller inom IVO:s organisation mera tydligt skilja dessa områden åt och att landets socialtjänster känner att man kan ha någon att vända sig till med stöd och rådgivningsfrågor inom dessa områden – barnavård, missbruksvård, försörjningsstöd och LSS.

Mikael Larsson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)