med anledning av prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Motion 2008/09:MJ8 av Sinikka Bohlin (s)

av Sinikka Bohlin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ekonomiska garantier och riktlinjer för producentansvar för vindkraften.

Motivering

Det finns ett naturligt behov av ekonomiska garantier som säkerställer att vindkraftverk monteras ned och återvinns den dagen tekniken inte längre är gångbar. Om vindkraften ska byggas ut enligt de planer som finns är det nödvändigt att i förväg också säkerställa återställandet med ekonomiska garantier.

Insikten om att det krävs ekonomiska garantier för återställande av vindkraft finns redan i dag, men det saknas tydlig praxis och lagstiftning. När nya ansökningar om tillstånd att etablera vindkraftverk prövas ställs inte med automatik samma krav på ekonomiska garantier för återställande. Inom nuvarande lagstiftning finns det flera exempel på krav på ekonomiska garantier vid avveckling av verksamheter. Ett exempel är avveckling av kärnkraften, där riksdagen redan från början beslutade att elproducenter måste fondera medel för avveckling; ett annat exempel är försäkringslösningar inom fordonsindustrin och elektornikindustrin.

Vindkraften som energikälla är en viktig del i den pågående utbyggnaden av förnybar energi och en viktig del i regeringens politik för en hållbar utveckling. Om frågan om återvinning och producentansvar inte omfattas i bedömningen av tillstånd minskar också vindkraftens trovärdighet som miljömässig energikälla.

Stockholm den 19 mars 2009

Sinikka Bohlin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-03-19 Bordläggning: 2009-03-31 Hänvisning: 2009-04-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)