Prostitution

Motion 1990/91:Ju637 av Sten Andersson i Malmö (m)

av Sten Andersson i Malmö (m)
I debatten om åtgärder mot prostitutionen möter man
som regel ett mycket blygsamt intresse för
mannen/könsköparens roll. Nästan uteslutande är det tal
om kvinnan/den prostituerades rehabilitering medan
mannen lämnas därhän. Detta kan naturligtvis ha sin grund
i att prostitutionen är en fullt legal verksamhet om man
bortser från ''kopplare'' och minderåriga. Men anser man
att prostitutionen är en djup kränkning och nedvärdering av
kvinnan, är det förbluffande att man inte angriper
problemet med männen och låter detta komma till uttryck i
lagstiftningen. Jag -- och därvid delar jag erfarenheten med
sociala fältarbetare -- är av den bestämda åsikten att en
kriminalisering skulle få den helt övervägande delen av
könsköparna att lämna gatan. Alla skulle bli mycket
obehagligt berörda av att bli antecknade av polis och
därmed hamna i en offentlig handling.
Det blygsamma intresset för männens roll i
prostitutionen är så mycket märkligare som man i all annan
kommersiell verksamhet noga beaktar både tillgång och
efterfrågan. Tillgången kan naturligtvis animera ett visst
efterfrågebehov, men helt klart är att en stark efterfrågan
alltid håller tillgången på marknaden vid liv.
Prostitutionen har genom den snabbt ökande HIV-
smittan fått en ny och skrämmande dimension. De
prostituerades ofta förekommande narkotikamissbruk har
med tanke på den nya farsoten blivit en helt livsfarlig miljö.
Den senaste statliga utredningen, som resulterade i
proposition 1981/82:187 och gav vissa till intet förpliktande
rekommendationer om information bland annat i skolor
och vid militära förband, har uppenbarligen inte haft någon
märkbar verkan. För den skull är det efter denna
tioårsperiod på tiden att vidta andra och förhoppningsvis
effektivare åtgärder mot vad som allmänt kallas ''den
djupaste förnedring av kvinnan''. Att å ena sidan med
många medel bekämpa sådan företeelse och å andra sidan
ge fritt fram åt det man bekämpar är inte värdigt en
kulturnation.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en förutsättningslös
utredning gällande restriktivare lagstiftning om
prostitution.

Stockholm den 25 januari 1991

pSten Andersson (m)

pi Malmö
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)