Prostatacancerbehandling

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheterna att införa radioisotopbehandling även i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Prostatacancer drabbar cirka 10000 personer/år i Sverige och är därmed Sveriges vanligaste cancersjukdom. Risken för prostatacancer ökar med åldern. Provtagning sker via PSA-prov – prostataspecifik antigen. Vid förhöjt värde utreds om det är prostatacancer via ultraljud och andra undersökningar. Om man konstaterar en prostatacancer hos patienten kan behandling tyvärr dröja då väntetiden på att få behandling i Sverige kan vara lång. Prostatacancern kan behandlas med kirurgi, strålning, hormoner och cykotistatika. Ibland kombineras olika behandlingar. Ytterligare behandlingsmöjlighet finns sedan 2017, en så kallad stereotaktisk strålbehandlingsform som ges intravenöst via dropp. En privat klinik i Finland är Nordens första med radioisotopbehandling – en ny radioaktiv läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer. Behandlingen är särskilt till för äldre prostatapatienter vars cancer framskrider, men som inte längre kan ges cytostatikabehandling på grund av dess negativa effekter.

Prostatacancer kan sprida sig till lymfkörtlar, skelett, lever och lungor. Läkemedlet söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns. Det gör det möjligt att strålbehandla cancercellerna oavsett var i kroppen de återfinns. Kliniken tar bland annat emot svenska prostatapatienter som har behandlats där sedan starten 2017. Där finns svensktalande personal och patienten får ett eget vårdteam. Det är ingen väntetid och behandlingen kan påbörjas inom en vecka. Det är Försäkringskassan som beslutar om man har rätt till önskad vård utomlands samt vilken summa som godkänns. Beloppet som eventuellt godkänns får inte överstiga vad vården skulle ha kostat i Sverige. Privatkliniken vill dock ha förskottsbetalning och patienten får därmed själv stå för vårdkostnaden för att sedan begära in den i efterhand, då handläggningstiden hos Försäkringskassan är cirka tre månader.

Dödligheten i prostatacancer är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt ut för att mäta folkhälsan i Sverige. Då det är vår vanligaste cancersjukdom är det av största vikt att de senaste behandlingsmetoderna finns i vårt land.

Jag föreslår att regeringen skyndsamt utreder möjligheterna till att införa radioisotopbehandling även i Sverige.

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)