Projekt Europakorridoren

Motion 2000/01:T537 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om fortsatta studier för att förverkliga Projekt Europakorridoren.
Motivering
Idén bakom Projekt Europakorridoren är denna: Genom en investering i
Europabanan och Götalandsbanan skapas bättre förutsättningar för
effektiva och väl fungerande transporter mellan Sverige och kontinenten.
En ny Europabana och Götalandsbanan är positiva för både regional och
långväga persontrafik och för att utveckla snabb godstrafik för express-
och lättgods. Samtidigt kan den tunga godstrafikens behov av ökad
kapacitet och framkomlighet på de befintliga banorna tillgodoses.
Därmed blir Projekt Europakorridoren ett viktigt bidrag för ökad tillväxt
och för att uppnå nationella miljö- och transportpolitiska mål.
Korridoren innefattar ett stort antal städer och regioner från Mälardalen
och söderut. Om den kommer till stånd ökar deras konkurrenskraft. Inte minst
viktigt är att deras gemensamma slagkraft ökar i ett Europa där regionerna får
allt större betydelse. Det är också viktigt att påpeka att Europakorridoren inte
bara får stor betydelse för de orter som ligger utmed de nya spåren. När det
gäller exempelvis arbetsresor berörs ett betydligt större område.
En rad studier har gjorts som visar fördelarna med projektet. De har gällt
restider, miljö med mera. Det är nu angeläget att regeringen tar initiativ till
fortsatta och fördjupade studier. Studierna bör bl.a. ytterligare belysa de
regionala tillväxt- och utvecklingseffekterna samt finansieringsfrågorna.  Det
är då angeläget att noga analysera om alternativ finansiering kan komma i
fråga när det gäller Projekt Europakorridoren.

Stockholm den 2 oktober 2000
Carina Hägg (s)
Margareta Sandgren (s)
Göte Wahlström (s)
Martin Nilsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)