Program för samlad gruv- och mineralindustri

Motion 2011/12:N225 av Sven-Erik Bucht (S)

av Sven-Erik Bucht (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett program för samlad gruv- och mineralindustri.

Motivering

Gruvindustrin har varit en viktig förutsättning för Sveriges utveckling ända sedan medeltiden. Industrin har tillgodosett samhällets behov av metaller, utvecklat regioner och unik kompetens hos medarbetare och leverantörer. Det gruvtekniska kunnandet i sig har blivit en stark exportframgång, där svensk industri har ett teknologiskt ledarskap och en dominerande ställning som utrustningsleverantör på världsmarknaden.

Oaktat den ekonomiska krisen 2008–2009 ökade gruvindustrin sin varuexport under 2009 och fortsatte med en kraftigt expansion under 2010. Det är så här i efterhand tydligt att den svenska basindustrin är avgörande för den svenska ekonomins stabilitet. Cirka 30 000 människor är i dag anställda i sektorn och nyanställningar genomförs och planeras. I en studie som basindustrin gjort för Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) inom ramen för projektet Innovation för tillväxt, visar man att stål, malm, skog och kemi tillsammans står för ca 100 miljarder i nettoexport, vilket är lika mycket som Sveriges överskott är totalt sedan kostnader för importerade insatsvaror räknats bort.

Vi vet också att de svenska tillgångarna är avgörande för Europas mineralförsörjning. Bara LKAB står i dag för mer än 90 procent av Europas järnmalmsproduktion.

Mot denna bakgrund och med beaktande av den stora efterfrågan på världsmarknaden finns skäl att känna oro inför avsaknaden av politiska initiativ när det gäller gruvnäringens fortsatta utveckling. Gruvindustrins betydelse för svensk ekonomi, den stora internationella efterfrågan och svenskt miljökunnande är viktiga skäl för att stödja gruvindustrins vidareutveckling.

Utan politisk aktiv medverkan riskerar vi att missa en uppenbar potential till ökad sysselsättning och tillväxt.

I Finland har regeringen utarbetat ett förslag till handlingsprogram för gruvindustrins utveckling. Tolv konkreta förslag som berör forskning och utveckling, förkortande av tillståndsprocesser, utveckling av miljöteknik, tillgängliggörande av investeringskapital med mera har utarbetats.

Mot denna bakgrund föreslås att regeringen tar ett samlat initiativ till ett program för sammanhållen gruv- och mineralindustri i samverkan med näring och akademi.

Stockholm den 26 september 2011

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)