Proffsboxning i Sverige

Motion 2010/11:Kr314 av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (M)

av Erik Bengtzboe och Staffan Anger (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om professionell boxning i Sverige.

Motivering

Lagen (1969:612) om förbud mot professionell boxning upphörde att gälla den 1 januari 2007. Sedan detta datum gäller att anordnande av match i professionell boxning ska behandlas på samma sätt som kampsportsmatcher.

Svenska Boxningsförbundet (SBF) har under en lång följd av år utvecklat ett säkerhetssystem med medicinska kontroller, utveckling av material, utbildning av exempelvis läkare och domare.

Det ska understrykas att det är SBF genom dess prokommission som gör den faktiska prövningen av huruvida en boxningsmatch, oavsett längd, kan genomföras med godtagbar säkerhet. Detta är således inte endast en medicinsk fråga, utan i lika hög grad en fråga om den enskilde boxarens idrottsliga utveckling och kunskap.

Det är Svenska Boxningsförbundet som leder säkerhetsutvecklingen bland kampsporterna, vilket även klart framgår av utredningen SOU 2003:24 Kampidrott i fokus.

Att flytta över kontrollen av proffsboxningen i Sverige till Svenska Budo- och Kampsportsförbundet försvårar och fördyrar utövandet av proffsboxning i Sverige.

Låt människor som väljer att boxas göra det på professionell basis liksom det redan nu är tillåtet att köra cross, paddla kanot eller åka slalom professionellt: fritt och utan onödig och kostsam byråkrati. SBF har medel och kompetens att självt utföra kontrollen av proffsboxningen och bör göra så.

Stockholm den 26 oktober 2010

Erik Bengtzboe (M)

Staffan Anger (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)