Privatisering av de statliga veterinärerna

Motion 2011/12:MJ393 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privatisera de statliga veterinärerna.

Motivering

Ett område där staten utgör en dominerande aktör på en konkurrensutsatt marknad är veterinärområdet. De privata veterinärerna är ofta egenföretagare eller småföretagare och arbetar under tillsyn av Jordbruksverket. Samtidigt har Jordbruksverket själva omkring 400 anställda, varav ungefär tre fjärdedelar är veterinärer. Dessa konkurrerar således med de privata veterinärerna. Den statliga veterinärorganisationen har en tredjedel av marknaden och får samtidigt in 100 miljoner kronor i statliga subventioner.

Att en myndighet har tillsyn över både sin egen och konkurrenternas verksamhet framstår som något orimligt. Det är således tveksamt om kolleger inom samma myndighet ska granska varandra, liksom det inte heller är helt lämpligt att en konkurrent ska granska om de privata företagen uppfyller lagens krav.

Som en konsekvens av denna ordning har bland annat de statliga veterinärerna i långt större utsträckning än de privata anlitats av myndigheter för olika typer av utredningar, liksom de i vissa fall får mer fortbildning och information än vad deras konkurrenter får i förhållande till marknadsandelen. Det har också förekommit klagomål om att information som är viktig i det dagliga arbetet som veterinär sprids från staten till de statliga veterinärerna så att dessa får ett informationsövertag gentemot de privata.

Det finns ett antal exempel som visar att när näringsverksamhet drivs i statlig regi så uppstår problem. Bland annat riskerar konkurrensen och utbudet på marknaden att hämmas eftersom statens verksamheter backas upp av skattepengar. Möjligheten att ta ut lägre priser ger staten en större marknadsandel än som skulle vara motiverat på en fri marknad. Det kan heller inte uteslutas att staten ger sin egen verksamhet fördelar genom lagstiftning eller informellt genom att låta kolleger sköta tillsynen av varandra. Till detta kan också läggas att när vinstintresse inte finns i en verksamhet uppstår också problem med effektiviteten, och organisationens vilja att ge kunderna en god service blir lidande.

Det är mot den bakgrunden viktigt att avveckla statens engagemang som företagare, samtidigt som man underlättar för privata veterinärföretag i deras strävan att konkurrera på rättvisa och lika villkor. Därför bör det övervägas i en översyn om de statliga veterinärerna ska privatiseras.

Stockholm den 3 oktober 2011

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)