Prisnivåerna för jakt

Motion 2021/22:891 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jakt är både en sysselsättning samt natur- och kulturhistoriskt värdefull för vårdandet och bevarandet av ett livskraftigt viltbestånd ute i skog och mark. Det är något som socialt sammanför människor ute i områden som dras med stor avfolkning.

Staten är en stor ägare av skog och mark och är därmed ansvarig för den jakt som bedrivs på dessa marker. Förvaltandet av statens skog och marker är viktigt i frågan om hur vi bäst främjar landsbygdens förutsättningar.

Jämtlands län har under senare år kraftigt höjt priserna för att jaga på de jämtländska markerna. Trots att prisbasbeloppet har ändrats med dryga en procent, har priserna för dygns- och årskort höjts med betydligt mycket mer. Detta går inte i takt med den allmänna prisuppgång som länsstyrelsen anger.

Det är viktigt att jakten tillgängliggörs för alla. Därför anser jag att det är viktigt att priserna för jaktkort på statens marker inte höjs mer än vad som är betingat utifrån konsumentprisindex.

Saila Quicklund (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)