Pris- och löneomräkning för kulturverksamhet

Motion 2004/05:Kr311 av Peter Pedersen m.fl. (v)

av Peter Pedersen m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur pris- och löneomräkningen kan utformas på ett mer rättvist sätt än i dag för att motverka urholkning av anslagen inom kultursektorn.

2Motivering

Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen lyft fram problemet med att pris- och lönekompensationen i budgeten slår ojämnt inom kultursektorn. Den fria scenkonsten, Teateralliansen, amatörkulturen, litteratur- och tidskriftsstödet är några exempel på kulturverksamheter som inte får någon uppräkning av sina anslag för pris- och lönehöjningar. De drabbas därmed av kontinuerlig urholkning av anslagen, vilket resulterar i nedskärningar, höjda biljettpriser osv. Detta i sin tur motverkar kulturpolitikens mål: att verka för att alla som bor i landet får tillgång till kulturlivet. Kulturrådet har regeringens uppdrag att utvärdera i vilken mån utvecklingen går mot uppfyllelse av de kulturpolitiska målen. Under "Prioritet 1" i Kulturrådets budgetunderlag för åren 2005-2007 återfinns kravet att bidragen till det fria kulturlivet och vissa teaterinstitutioner måste värdesäkras.

De kulturinstitutioner vars anslag omräknas för att kompensera pris- och lönehöjningar får samtidigt vidkännas ett avdrag som skall kompenseras med ökad produktivitet. Den dag institutionen inte längre mäktar med att öka sin produktivitet blir konsekvensen att verksamhetsvolymen måste skäras ner. Än värre ser det alltså ut för dem som inte överhuvudtaget får någon ersättning för konjunkturbundna kostnadsökningar.

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har av kulturutskottet fått i uppdrag att göra en uppföljning av hur pris- och löneomräkningen har genomförts inom kulturområdet samt att jämföra med de faktiska lönekostnadsökningarna. Uppdraget har redovisats i en PM i mars i år. Enligt RUT tycks pris- och löneomräkningarna ha varit mindre än de faktiska lönekostnadsökningarna. Området är dock svårbedömt eftersom omräkning för olika sorters kulturanslag är "av komplext slag". Utskottet anser (bet. 2003/04:KrU6) att det behövs en grundlig genomgång och analys innan några närmare slutsatser kan dras. I sitt betänkande utgår kulturutskottet från att regeringen återkommer till dessa frågor i kommande budgetpropositioner.

Vänsterpartiet anser att tiden nu i högsta grad är mogen för en sådan grundlig genomgång som utskottet efterlyst, dvs. att regeringen skall ges i uppdrag att utreda hur pris- och löneomräkningen kan utformas på ett mer rättvist sätt än idag för att motverka urholkning av anslagen inom kultursektorn. Detta bör riksdagen ge regeringen i uppdrag.

Stockholm den 18 september 2004

Peter Pedersen (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)