Prioritering av högskolan i Halmstad

Motion 1990/91:Ub595 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)
Arbetsmarknaden i Halland har väsentligt försämrats
under de senaste två åren. Arbetslösheten har ökat och
antalet varsel som inlämnats till länsarbetsnämnden ligger
på en mycket hög nivå. Halland ligger för närvarande högst
i landet då det gäller varsel i förhållande till folkmängden.
Orsakerna är dels konjunkturnedgången, dels den
omstrukturering som sker inom industrin. Tilläggas bör
också att Halland är ett jordbrukslän, med en stor andel av
arbetskraften sysselsatt inom jordbruk och
livsmedelsindustrin. Inom dessa områden kan en minskning
av arbetstillfällen väntas.
Hallands näringsliv består i stor utsträckning av mindre
och medelstora industrier som oftast är underleverantörer
till större företag. Det är också vanligt att de medelstora
industrierna har ägare på andra orter inom eller utanför
Sverige. Industrierna är i behov av ökad satsning gällande
utvecklings- och förnyelsearbetet.
I ett sådant utvecklings- och förnyelsearbete är
utbildning och forskning av avgörande betydelse.
Kunskapsutveckling bl.a. på det tekniska området spelar
idag en väsentlig roll både när det gäller förnyelse av
verksamma företag och start av nya. Satsningar måste göras
för att näringslivet skall kunna möta en ökad
internationalisering.
Högskolan i Halmstad har hittills profilerat sig inom
vissa tekniska sektorer genom utbildning av bl.a.
utvecklingsingenjörer och dataingenjörer. Inom U-sektorn
finns utbildning för förskollärare, idrotts- och
fritidspedagoger. Inom samtliga dessa områden har
centrumbildningar skapats för forskning och utveckling.
Samarbetet mellan forskningsstiftelsen i Halmstad och
kurscentrat i Varberg fungerar bra. Högskolans utbildning i
Halmstad är känd för sin goda kvalitet. Därom vittnar det
intresse som finns i hela landet för att söka sig till högskolan
i Halmstad.
Skall en omstrukturering av näringslivet i Halland kunna
ske är det dock nödvändigt med ytterligare satsningar på
högskolan. Undersökningar visar att antalet
högskoleutbildade i länet är litet i förhållande till andra län.
Det finns ett behov av ytterligare utbildning av länets
innevånare. Ökade resurser och fler platser på nuvarande
och planerade linjer är nödvändigt.
Vid högskolan planeras för en miljölinje, en
produktingenjörslinje med arbetsmiljöinriktning och en
energilinje. Inom mekatronikområdet finns idag vissa
kunskaper på skolan men behovet av en särskild linje för
mekatronik är stort. De här redovisade planerna för nya
utbildningslinjer visar att förutsättningarna för en utökning
av utbildning och forskning inom teknikområdet är
gynnsamma vid högskolan i Halmstad.
Utbudet för fristående kurser vid högskolan är idag för
litet och för snävt. Antalet årsstudieplatser måste kraftigt
öka för att erbjudande skall kunna göras gällande grund-
och påbyggnadsutbildning inom språk, ekonomi/ADB,
beteendevetenskap och humanistiska ämnen.
Vi har här redovisat en del av de problem som finns och
som kommer att finnas i länet. Vi pekar också på de
möjligheter som en satsning på utbildning och forskning kan
ge då det gäller nya arbetstillfällen inom befintlig och ny
industri. Ökade utbildningssatsningar på högskolan i
Halmstad är väsentliga för tillväxten i länet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att prioritera högskolan i
Halmstad vid de satsningar som skall ske inom den högre
utbildningen i landet.

Stockholm den 24 januari 1991

Ingegerd Sahlström (s)

Owe Andréasson (s)

Ulla-Britt Åbark (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)