Preskriptionstiden i mål om hets mot folkgrupp

Motion 2003/04:Ju343 av Kalle Larsson m.fl. (v)

av Kalle Larsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förlängning av preskriptionstiden i mål om hets mot folkgrupp i enlighet med vad i motionen anförs.

Inledning

Vänsterpartiet arbetar för att människor skall välja att inte organisera sig i rasistiska, fascistiska eller nazistiska grupper för att man inte vill och inte har intresse av det. Vi motsätter oss ett organisationsförbud och anser att dessa organisationer, så länge de håller sig inom lagens gränser, bör ha yttrande- och mötesfrihet. Vi tror att argument, kunskap och politisk kamp är mer verkningsfullt än förbud. Däremot kräver Vänsterpartiet att de lagar som kan användas för att stoppa de rasistiska, fascistiska och nazistiska gruppernas propaganda och verksamhet används fullt ut. Vi anser dock att lagen om hets mot folkgrupp i dag innehåller element som gör att den ibland är svår att använda som ett effektivt verktyg i kampen mot rasismen, och att ett sådant är den alltför korta preskriptionstiden.

Intresset för rasistisk och nynazistisk ideologi växer i Sverige, och Sverige är i dag en av världens ledande producenter av vit makt-musik Av världens cirka 250 vit makt-band finns ett femtiotal i Sverige, vilket är lika många som i hela USA. Musiken och den kultur som följer i dess spår är en vanlig inkörsport till rasistiska och nazistiska organisationer för unga människor. Det handlar inte längre om en marginell företeelse, utan om en inkomstbringande industri med försäljning som sker genom postorderverksamhet och annonser i både nazistiska tidningar och kvällspressen.

År 1994 trädde lagen om hets mot folkgrupp i kraft i Sverige. Det har dessvärre varit svårt att komma åt problemet med vit makt-musik i domstolar av flera skäl. För att kunna åtalas måste det handla om ”gärning varigenom någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelser eller sexuell läggning” (7 kap. 4 § 11 tryckfrihetsförordningen).

Producenterna av vit makt-musik vet att de riskerar åtal, och för att dölja innehållet har många satt i system att byta ut känsliga ord i de texthäften som medföljer cd-skivorna. Preskriptionstiden för cd-skivor löper ut ett år efter att skivan pressats och lämnats för distribution, vilket innebär att det juridiska förfarandet måste påbörjas inom ett år från det datumet. Om vit makt-rörelsen ska kunna hejdas från att fortsätta sprida rasistisk propaganda är det nödvändigt att samhället agerar konsekvent och principfast.

Lagen om hets mot folkgrupp bör därför enligt Vänsterpartiets mening ändras och preskriptionstiden förlängas till tre år. Regeringen bör därför få i uppdrag att återkomma till riksdagen med förslag till förlängning av preskriptionstiden i mål om hets mot folkgrupp i enlighet med vad i motionen anförts. Detta bör riksdagen begära.

Stockholm den 3 oktober 2003

Kalle Larsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)