Premie för lågenergihus

Motion 2009/10:C437 av Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

av Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa en premie för lågenergi- och passivhus.

Motivering

Staten har tidigare haft framgång i att på allvar starta marknaden för bränslesnåla bilar genom miljöbilspremien. Efter en tid har man sedan växlat miljöbilspremien till en skattelättnad över längre tid för miljöklassade fordon. Konsekvensen har varit att intresset för och försäljningen av miljöbilar ökat betydligt.

Samtidigt har Sverige tydliga ambitioner att ytterligare minska sin klimatpåverkan samt hushålla bättre med energin. Återigen har stöd till miljövänliga alternativ inneburit att klimatfarlig uppvärmning av villor bytts mot mer miljövänliga alternativ. Men det behöver göras mer.

Liksom premier och skattelättnader tidigare fungerat som morötter bör man ytterligare stärka incitamenten att bygga klimatsmarta bostäder. Detta kan göras genom företrädesvis en premie för lågenergi- och passivhus. Regeringen bör därför se över möjligheterna för att så blir fallet.

Stockholm den 23 september 2009

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)