Preliminärskatteavdrag på barns kapitalinkomster

Motion 2012/13:Sk227 av Jan Ertsborn (FP)

av Jan Ertsborn (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fortsatt utredning av preliminärskatteavdrag på barns kapitalinkomster.

Motivering

Under en följd av år har riksdagen nu infört lagregleringar i syfte att det inte ska vara möjligt att skuldsätta barn, som sedan riskerar att hamna hos Kronofogdemyndigheten. Förutom skadeståndsskulder, som barn i tonåren kan ådra sig, är det nu bara skatteskulder som behöver lagregleras. I och för sig har en förbättring inträtt sedan Kronofogdemyndigheten fick en skyldighet att underrätta överförmyndaren så snart som ett barn restförs för skulder, men det kvarstår tyvärr att förmyndare ibland medvetet utnyttjar sitt eller sina barn för att undkomma betalning av skatteskulder.

Många barn har medel på bankkonton, där skatten på räntan dras automatiskt av den som betalar ut räntan. Liknande är det med barns innehav av aktier och fondandelar, där skatten på utdelningarna dras automatiskt. Annorlunda förhåller det sig med kapitalvinster vid försäljning av aktier eller fondandelar, där försäljningarna måste deklareras och skatten betalas långt senare. De skatteskulder, som registreras hos Kronofogdemyndigheten, härrör från sådana försäljningar och förorsakas av förmyndarnas bristande ansvar för deklaration och skattebetalning.

Ett sätt att komma till rätta med detta är att införa ett preliminärskatteavdrag på kapitalvinst vid värdepappersförsäljning. Detta är inte särskilt svårt att genomföra eftersom bankerna och fondmäklare redan i dag har uppgifter om såväl anskaffningsvärde som försäljningsvärde. Emellertid finns komplikationer beträffande t.ex. möjligheten att kvitta vinster mot förluster. Därför måste det vara fråga om ett preliminärskatteavdrag, som kan komma att justeras när väl deklarationen inkommer till skattemyndigheten.

Utredningar om preliminärskatteavdrag på kapitalinkomster har företagits, men lagstiftning saknas fortfarande.

Jag ser ingen helt färdig lösning av detta problem utan här krävs en fortsatt utredning om formerna för att införa ett preliminärskatteavdrag vad gäller åtminstone barns kapitalvinster. Riksdagen borde därför fastslå behovet av detta för att på så vis förhindra att omyndiga barn hamnar i skulder hos Kronofogdemyndigheten på grund av vårdnadshavares bristande kunskaper, slarv eller utnyttjande.

Det sista steget för att skydda barn mot att bli skuldsatta kommer därmed att kunna tas.

Stockholm den 2 oktober 2012

Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)