Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Postens leveranssäkerhet

Motion 2021/22:2821 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att PTS bör få i uppdrag att vidta åtgärder för att leveranssäkerheten och kvaliteten i nationell postgång ska förbättras och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidpunkten för tömning av postlådor och inlämningsställen bör regleras av PTS och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ökad samdistribution och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra huruvida staten bör ha ett utvidgat ansvar för försändelser med krav om förhöjd leveranssäkerhet till och från företag i glesbygd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Postgången inom Sverige dras sedan flera år med stora problem. Försändelser försenas och uteblir helt i vissa fall. Att statens eget bolag PostNord (ägarskap 60,7 procent) dessutom har tidigarelagt tömning av postlådor/inlämningsställen, infört varannan-dagsutdelning och samtidigt höjer portot gör inte saken bättre. Allra värst är situationen för myndigheter och företag som är helt beroende av stabila postleveranser både för sändning och mottagning. Det gäller särskilt postleveranser i glesbygd där det är extra svårt att kunna kompensera eventuella problem med alternativa transportlösningar. Detta blir särskilt tydligt vid försändelser av olika kylda produkter, laboratorieanalyser, seminprover, mm. Om inte posthanteringen fungerar i dessa fall skapar det inte bara problem och frustration, utan försändelsens innehåll riskerar dessutom att bli oanvändbart. De tidiga tömningarna av postlådor och inlämningsställen har gjort situationen än mer känslig med tanke på att transporten ofta kräver ytterligare en arbetsdag. Detta är en fråga som idag är oreglerad men som borde regleras och kontrolleras av Post och telestyrelsen (PTS).

Vid behandlingen av en liknande motion under riksmötet 2020/21 poängterade TU att specifika tjänster med särskilda krav på exempelvis skyndsam leverans eller

befordran av försändelser med känsligt innehåll är tilläggstjänster som inte omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten. Men med tanke på att detta kan vara försändelser som kan vara av stor betydelse för glesbygdsföretag, bevakningsansvariga myndigheter som ingår i Totalförsvaret och med tanke på att Posten tidigare har kunnat hantera dessa försändelser, ställer sig vän av ordning frågan om det i klimatets namn verkligen är ett lämpligt förfarande att vi ska tvingas dubblera körningar på dessa sträckor. 

PTS har i en rapport[1] från 2019 fört fram att småföretag har behov av snabba och flexibla leveranser och pakettjänster på lands- och i glesbygden, varför myndigheten förespråkar att offentliga och kommersiella aktörer bör samverka för att uppnå effektiva lösningar i glesbygd. PTS föreslår därför att ökad samdistribution är ett alternativ. Undertecknad tror att det är en förutsättning för att skapa effektivitet och hållbarhet runt om i landet. Hur detta ska regleras bör dock utredas.

Med hänvisning till ovan borde PTS få i uppdrag att se över hur posten kan förbättra och upprätthålla en acceptabel leveranssäkerhet av standardförsändelser inom landet och reglera tidpunkter för tömning av postlådor/inlämningsställen. Samt att det bör klargöras huruvida staten bör ha ett utvidgat ansvar för försändelser med krav om förhöjd leveranssäkerhet till och från företag i glesbygd. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)


[1] PTS-ER-2019:19

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)