Pornografi och prostitution

Motion 1990/91:Ju645 av Gunilla André och Ingbritt Irhammar (c)

av Gunilla André och Ingbritt Irhammar (c)
Pornografi är inte ofarlig underhållning.
Pornografi är propaganda mot kvinnor.
I porrbutiker finns tidningar och videofilmer som visar
allt från närbilder av utfläkta sköten till djursex, analsex,
tonårssex, kiss- och bajssex.
Sex med höggravida är en särskild genre inom porren.
En annan är barnkammarsex, där babysaker som blöjor och
nappar ingår i attributen tillsammans med penisattrapper.
''Det känns som att stiga ner i en totalt främmande värld,
en värld där andra lagar och regler gäller, långt ifrån den
vanliga verklighetens jämställdhetslagar och diskussion om
könsdiskriminering'' (Ebon Kram, ROKS).
Herrtidningarna fungerar som postorderkataloger för
den grövsta pornografin. Den som skriver under på att han
är 18 år, kan beställa videofilmer där kvinnor binds, utsätts
för fist-fucking eller blir insmorda med avföring.
Om det varit negrer eller djur som behandlats på detta
sätt som kvinnorna i våldspornografin, hade det blivit ett
ramaskri om rasism och djurplågeri. När det gäller kvinnor
däremot får det fortgå helt i enlighet med svensk
lagstiftning. Varför är det mestadels bara kvinnor som
reagerar mot dessa förhållanden?
I 16 kap. 8 § i brottsbalken stadgas straff för den som
offentligen ''uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg,
nationalitet eller etniskt ursprung eller trosbekännelse''.
Genom att pornografin framställer kvinnor som
könsobjekt, påverkas hela samhällets kvinnosyn. När män
misshandlar, våldtar, plågar och mördar kvinnor i
verkligheten och i porren, är det inget annat än uttryck för
kvinnohat.
''Våra erfarenheter från jourerna säger helt klart att
våldet mot kvinnor har ökat och blivit grövre.
Användningen av tillhyggen har ökat, männen använder
mer raffinerade metoder i dag för att plåga kvinnorna.
Något som de lärt sig genom pornografin'', säger Ebon
Kram (ROKS).
''Om bilder inte påverkade, varför skulle då
reklamindustrin lägga ut miljoner på bilder?''
Pornografin legitimerar våld mot kvinnor, vill ge en bild
av att kvinnor njuter av det. Det är förödande om män tror
att kvinnor vill bli bundna och slagna och att de vill få
urin i sin mun.
I boken ''Kedjeslavinnor i Afrika'' våldtas, torteras och
förnedras kvinnor sexuellt med hjälp av piskor, nålar,
elektricitet -- detaljerade teckningar skildrar tortyren.
Torteraren beskrivs som ''en god kvinnopsykolog som vet
vad kvinnor vill ha''. Pornografin vill få oss att tro att det är
naturligt med våld i samband med sex.
Djupast sett handlar våldspornografi om mäns makt och
kvinnors maktlöshet.
Pornografin är en fråga om pengar. Var fjärde
videokassett som hyrs ut är en porrfilm.
I USA är porrindustrins vinster större än den samlade
skiv- och filmindustrins. Porrindustrins omsättning ligger på
andra plats inom världshandeln. På första plats finns
vapenindustrin.
Vi vill inte längre tolerera den nedvärderande och
snedvridna kvinnosyn som våldspornografin leder till.
Eftersom den också för med sig ökat och förråat våld riktat
mot kvinnor är det en brottsbekämpande insats att
förhindra dess spridning. Mot denna bakgrund bör
regeringen få i uppdrag att framlägga förslag om förbud för
våldspornografi.
Pornografisk föreställning
Efter en lagändring år 1982 är det enligt allmänna
ordningsstadgan förbjudet att anordna offentlig
pornografisk föreställning. Det skedde som ett led i
samhällets ansträngningar att motverka prostitution och
den kriminalitet som främjas av den särskilda miljön som
existerar vid s.k. sexklubbar.
Vi kan nu konstatera att lagstiftningen inte haft avsedd
effekt. Verksamheten pågår öppet och rekryteringen av nya
unga flickor sker via press och genom bekanta till kvinnorna
som redan arbetar på klubbarna.
De som ''knyts till klubben'' får arbeta mycket hårt i en
självutgivande och objektivt sett kränkande verksamhet.
Det ekonomiska verderlaget för arbetsinsatsen kvittas mot
förmånen att vistas gratis i klubbens lokaler. Det föreligger
således inget arbetsgivar--arbetstagar-förhållande. Den
som arbetar här står helt utanför de lagar och förmåner som
i övrigt är självklara på arbetsmarknaden.
Med säkerhet arbetar kvinnorna på klubbarna utan stöd
i exempelvis arbetsmiljölagen, arbetstidslagen,
medbestämmandelagen, semesterlagen,
föräldraledighetslagen, studiestödslagen. Kvinnorna saknar
också anställningstrygghet enligt lagen om
anställningsskydd och rättigheter enligt lagen om allmän
tjänstepension. En inskolning till asocialitet kan bli följden
av denna uteblivna trygghetsgrund.
För den som är helt rättslös, ligger steget till kriminalitet
och prostitution svindlande nära. För att förhindra att
denna destruktiva verksamhet fortsätter, krävs en skärpt
lagstiftning som leder till att pornografiska föreställningar
förbjuds.
Bekämpning av prostitution
Runt omkring oss i samhället pågår en verksamhet som
för den ena parten leder till social misär, drogmissbruk och
självförakt. Helt lagligt offras unga kvinnor i
prostitutionsträsket.
De flesta människor anser, åtminstone i ord, att det är
rätt och riktigt att värna om de svaga, ge dem hjälp och stöd.
Visst säger man sig ogilla prostitution och nog är det bra
med sociala insatser, men att göra något åt kunderna, något
som begränsar efterfrågan, det har hitintills varit otänkbart.
Vårt svenska samhälle, som vill framstå som ett
välfärdssamhälle, sviker på ett grymt sätt de utnyttjade, de
utstötta och de utslagna som tvingats in i prostitution.
Enligt gällande rätt är det helt lagligt att både köpa och
sälja sexuella tjänster. Det finns dock ett undantag. I de fall
då den prostituerade är under 18 år, kan det vara en
straffbar handling för kunden.
Det finns flera starka skäl att utvidga denna lag till att
gälla alla prostituerade:genom våra lagar ger vi till känna
vad vi anser vara rätt och orätt i mänsklig samlevnaden
kundkriminalisering skulle minska efterfrågan och de
prostituerades antal skulle därmed minskaen lagstiftning
ger poliser och socialarbetare ett verktyg att bekämpa
prostitution -- något som de länge efterlyst
Optimisterna trodde att prostitutionen skulle försvinna
när kunderna blev informerade om hur lätt ett samlag
kunde leda till HIV-smitta. Förhoppningarna infriades dock
inte. Kundernas beteende har inte ändrats. Efterfrågan på
samlag utan kondom sägs till och med ha ökat.
Genom risken för HIV-smitta har vårt förslag om en
kundkriminalisering fått än större tyngd.
För de unga flickor som är prostituerade måste givetvis
sociala hjälp- och stödinsatser sättas in.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
[att riksdagen hos regeringen begär förslag om förbud
mot våldspornografi, 1]
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om en sådan
ändring av allmänna ordningsstadgan att ett verksamt
förbud mot pornografisk föreställning stadgas,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
ändring i brottsbalken att prostitutionskontakter
kriminaliseras i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 23 januari 1991

Gunilla André (c)

Ingbritt Irhammar (c)
11990/91:K422
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)