Politikens inriktning inom regional utveckling

Motion 2022/23:2238 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 19 Regional utveckling 

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Regionala utvecklingsåtgärder

1 993 337

±0

1:2

Transportbidrag

450 864

±0

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfon-   

den perioden 2014-2020 

1 440 000

±0

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden

och Fonden för en rättvis omställning  

perioden 2021-2027

650 000

±0

Summa

4 534 201

±0

 

 

Politikens inriktning

 

Hela Sverige ska leva och växa. Den utvecklingskraft som finns runt om i vårt land ska stärkas och tas till vara på. Klyftorna mellan människor, och mellan stad och land, ska minska. För att möta vår tids samhällsutmaningar behöver varje landsända få möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. För att Sverige ska kunna leda den gröna industriella revolutionen och skapa tusentals nya jobb behöver den regionala utvecklingspolitiken gå i samklang med många andra politikområden. Inte minst är en fungerande arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en annan viktig del i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

 

Regionalfondsprogrammen är viktiga för stora delar av Sverige. De program som den socialdemokratiska regeringen har sjösatt fram till 2027 bör fullföljas. Likaledes är det viktigt att Fonden för en rättvis omställning fortsätter användas för att understödja den gröna industriella revolutionen i de särskilt utpekade regionerna.

 

Service – både offentlig och kommersiell – ska vara tillgänglig i hela landet. Det stöd till dagligvarubutiker som regeringen Löfven införde bromsade lanthandelsdöden. Driftstödet ska bevaras. Man ska ha ett rimligt avstånd till att kunna köpa mat eller hämta ut apoteksvaror oavsett om man bor i glesbygd, landsbygd eller i storstad. Även fordonsbesiktningen behöver tillgängliggöras i större delar av landet.

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (S)

Monica Haider (S)

Mattias Jonsson (S)

Marianne Fundahn (S)

Isak From (S)

Aida Birinxhiku (S)

Daniel Vencu Velasquez Castro (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)