Politik för miljömålen

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2012/13:MJ455

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Politik för miljömålen

S10002

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Politik för miljömålen 8

Begränsad klimatpåverkan (nr 1) 9

Frisk luft (nr 2) 9

Partiklar 9

Kväveoxider 10

Bens(a)pyren 11

Bara naturlig försurning (nr 3) 11

Giftfri miljö (nr 4) 12

Hormonstörande ämnen 13

Nanomaterial 14

Kandidatlistan och EU 14

Barn och farliga ämnen 15

Kadmium och andra tungmetaller 15

Marksanering 16

Spillskydd 17

Skyddande ozonskikt (nr 5) 17

Säker strålmiljö (nr 6) 18

Ingen övergödning (nr 7) 19

Handelsgödselskatt 20

Musselodling 20

Biogasstöd 21

Kväveutsläpp från bilar och båtar 22

Levande sjöar och vattendrag (nr 8) 22

Biologisk mångfald
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (54)