Polishögskola i Rosengård

Motion 2005/06:Ju319 av Tobias Billström (m)

av Tobias Billström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta en polishögskola i Rosengård, Malmö.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en bredare etnisk representation i den svenska poliskåren.

Motivering

Sverige har i dag ett behov av att rekrytera poliser under en lång tid framöver. De stora pensionsavgångar som väntar gör att poliskårens omsättning kommer att vara betydande, inte bara under de närmaste åren, utan över en lång tidsperiod.

Samtidigt är det ett uppenbart problem att den etniska sammansättningen inom den svenska poliskåren i dag inte kan sägas spegla befolkningen i övrigt, och detta gäller givetvis särskilt vissa orter. Tillräckligt många människor med annan etnisk härkomst än svensk söker sig helt enkelt inte till yrket.

Därför är det en angelägen uppgift att samtidigt som kapaciteten för polisutbildningen som helhet måste öka fundera över hur den etniska problematiken skall kunna hanteras.

Parallellt med denna utveckling upplever också orter med en hög andel invandrare ofta ett stort utanförskap och arbetslöshet, som bl.a. har lett till en ökad grad av kriminalitet och skadegörelse, särskilt bland ungdomar. Inte sällan tar denna sig också uttryck som visar på misstro, förakt och antagonism gentemot samhällets olika institutioner, inte minst polisen.

Stadsdelen Rosengård i Malmö är det mest tydliga exemplet på denna problematik. Här har polisstationen upprepade gånger vandaliserats och skadegörelse mot polispersonalens privata fordon har också ägt rum vid flera tillfällen. Dessutom har polisen vid flera tillfällen förhindrats att ingripa vid olika brott. Den uppjagade stämning som uppstått har inte förbättrats av språksvårigheter och en aggressivitet som har sitt ursprung i det främlingskap som många av invånarna känner inför polisen och andra myndigheter.

Det är mot denna bakgrund som förslaget att inrätta en polishögskola i Rosengård bör ses.

Förslaget skulle om det genomförs kunna få flera positiva effekter. Aspiranternas närvaro skulle aktivt kunna bidra till att bilden av polisyrket som något positivt befästs. På sikt skulle därmed också en ökning av antalet polisaspiranter med sådan bakgrund kunna öka, eftersom insikten om polisens naturliga och viktiga roll i samhället skulle förstärkas genom skolans lokalisering och verksamhet.

Polisaspiranterna skulle också kunna bli bra förebilder bland ungdomarna, inte minst genom en samverkan med de lokala skolorna. Det finns också intressanta aspekter av språkkunskaper och kulturkännedom som i detta sammanhang måste betonas.

Rosengårds särart, med ett stort antal språk (ca 160) och språkgrupper (ca 50) gör det också intressant att diskutera möjligheterna att via en polishögskola bredda rekryteringen. Till stöd för denna tanke ligger bl.a. de slutsatser som Högskoleverket dragit kring sökmönstren hos landets studenter. Den visar entydigt att man i stor utsträckning väljer alternativ i närområdet, i synnerhet om man inte tidigare har en bakgrund som uppmuntrat vidareutbildning eller högre studier.

I detta sammanhang bör också Malmö högskolas viktiga roll diskuteras, eftersom en ny polishögskola skulle kunna lämna värdefulla bidrag till uppbyggnaden av en ny polishögskola. Det gäller både akademisk kompetens och organisationsfrågor.

Det är i sammanhanget också viktigt att påpeka att en polishögskola inte enbart är betydelsefull för den region där den fysiskt råkar befinna sig. Aspiranter från en framtida polishögskola i Rosengård och Malmö kommer att kunna föra många viktiga aspekter och erfarenheter med sig ut i sitt verksamma yrkesliv.

Den stora och avgörande frågan till Rosengårds fördel handlar om identifikationen gentemot och trovärdigheten hos Sveriges framtida poliskår. Det finns få platser i Sverige där möjligheterna att ändra beteenden och skapa en ny anda av tilltro hos medborgarna till polisväsendet är så stora. Mot bakgrund av det ovan sagda bör regeringen ta initiativet till att förlägga en ny polishögskola till Rosengård.

Stockholm den 29 september 2005

Tobias Billström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)