Polisens medverkan i kampen mot fusk

Motion 2006/07:Ju297 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bekämpningen av fusk i socialförsäkringarna.

Motivering

Ersättningarna i socialförsäkringarna är generösa och reglerna lämnar ganska vida ramar för att få ersättningar i både sjukförsäkring och a-kassa.

Flera undersökningar, bland annat en utredning av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) från 2005 visar att fusket i utnyttjandet är ett allvarligt problem som i många fall har karaktären av rent bedrägeri. Genom ny lagstiftning gavs möjlighet till samkörning av register i sjukförsäkring och a-kassa. En a-kassa fann 200 fall av flerårigt och systematiskt utnyttjande av båda försäkringarna under 2004 och gjorde polisanmälan. I 90 procent av fallen avvisade polisen omedelbart utredning med hänvisning till att uppsåt inte kunde bevisas av den anmälande a-kassan.

Att utreda fall av bedrägeri fordrar kompetens som inte finns och heller inte kan förväntas finnas hos a-kassornas eller försäkringskassornas personal. Det är uppgifter för polisen. Även om kassornas personal kunde ges en något vidare befogenhet än att endast vara hänvisade till att kunna ringa på dörren, presentera sig och fråga om fusk pågår, så vore det olämpligt om de utsattes för att bedriva spaning i riskfyllda uppdrag som också kan vara länkade till grövre ekonomisk brottslighet. Långtgående krav på förhandsbevisning för uppsåt leder till att många fall av grovt fusk därför förblir outredda.

En bidragande faktor är också bristande resurser hos polisen. För att råda bot på situationen fordras att bedrägerilagstiftning förändras så att även fall som inte i förhand kan bevisas som uppsåtliga kommer att utredas. Därutöver behöver uppgiften att utreda brott mot socialförsäkringarna bli en prioriterad uppgift för polisen som måste ha tillräckliga resurser för detta.

Stockholm den 30 oktober 2006

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)