Podden som den nya kulturtidskriften

Motion 2019/20:2897 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att podcaster i hög utsträckning i dag kan fylla samma funktion som kulturtidskrifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kulturtidskrifterna bidrar till att det finns en mångfald av röster i det offentliga samtalet. De behandlar också ämnen på ett ofta fördjupande sätt och bidrar därmed till bredare kultur- och samhällsdebatt. Här får både litteratur, poesi, samtidskonst, musik, film och scenkonst ta plats som samhällskritik och idédebatt. Flera tidskrifter lyfter också de nationella minoriteternas språk och kultur. Kulturtidskrifterna är dessutom viktiga plantskolor för författare och andra kulturutövare.

Idag sker också en stor del av kulturdebatten inom podcastformatet. Genomslaget är stort och podden fyller en viktig funktion på samma sätt som kulturtidskriften. Det bör också synliggöras i den statliga kulturpolitiken och de stöd som går att få från nationellt håll.

Därför behöver det allmänna stödja podcasts

Att en fri, dynamisk och oberoende kulturdebatt krävs för att vidga perspektiven och garantera yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen är odiskutabelt. Det krävs arenor som garanterar att litteratur, poesi, samtidskonst, musik, film och annan konst får ta plats och att viktiga företeelser som kulturkritik, samhällskritik och idédebatt kan utvecklas. Kulturtidskrifterna har varit en garant för detta. Här ryms också perspektiv som inte får plats i större, mer allmänna kanaler eller publiceringar. Därför har det också under lång tid varit en bred enighet om att det stöd som finns för kulturtidskrifterna är viktigt. Det enda undantaget är när Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna hösten 2014 föreslog att sänka stödet med 15 miljoner, något som Miljöpartiet i regering såg till att dra tillbaka innan det fick effekt. 

Idag ser vi hur podcastformatet ofta fyller samma funktion som kulturtidskriften. Däremot finns inte samma möjlighet till stöd vilket försvårar för podcast som format i relation till de kulturpolitiska målen om kulturen som en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund samt att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Miljöpartiet vill därför se över hur stödet till kulturtidskrifter kan göras medieneutralt och inkludera även podcasts.

Bakgrund

År 2017 fördelade Kulturrådet 22,8 mnkr i produktionsstöd till 87 kulturtidskrifter. Kulturrådet har tidigare gett stöd till utvecklingen av podcasts, både inom tidskriftsstödet och inom läs- och litteraturfrämjande men då har det snarare handlat om innehållet (litteraturfrämjande) respektive marknadsföring och spridning (tidskrifter). För att kunna ansöka om produktionsstöd för kulturtidskrifter måste det, enligt nu gällande förordning, finnas ett ISSN-nummer (ett unikt 8siffrigt nummer som ges till publikationer som periodiskt eller fortlöpande utkommer i tryck eller elektroniskt) och en ansvarig utgivare registrerad. Ska det allmänna stödja utgivningen av podcasts behöver hållbara kriterier för detta tas fram i linje med de kriterier som finns för kulturtidskrifterna. Ett sådant stöd får inte ske på bekostnad av det stöd som idag utgår till kulturtidskrifterna.

 

 

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)