Planering och byggnation av Österleden

Motion 2022/23:2191 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inleda planering och byggnation av Österleden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängseln i Stockholmsregionen är akut samtidigt som regionen fortsätter växa. Detta kräver att vi bygger effektiva trafiklösningar. Grunden för en hållbar trafikpolitik är smart stadsplanering som minimerar klimatpåverkan, minskar trängseln och skapar levande stadsrum. En östlig förbindelse behövs därför förutsatt att den byggs klimatsmart, hållbart och kollektivtrafiksanpassat. Att miljözoner och trängselskatterna utvecklas är ett måste för att komma till rätta med trängsel och onödig privatbilism.

Sverige behöver ta ansvar för att transporter och bostadsbyggande fungerar i hela landet samtidigt som vi möter klimatutmaningen. Människor behöver kunna transportera sig enkelt och snabbt. En klimatsmart och framtidssäkrad östlig förbindelse har potential att uppfylla detta.

Från Stockholmsregionen ser vi att Österleden bör uppfylla vissa krav och kriterier för att kunna bidra positivt till regionens utmaningar och möjligheter de kommande åren.

Den måste byggas och planeras miljömässigt. Det behövs en bindande överenskommelse mellan staten, landstinget och berörda kommuner om åtgärder för minskade klimatutsläpp, minskad trängsel och ökat kollektivtrafikresande. Förbindelsen får inte generera utglesning och att bilresande äter upp den åsyftade framkomligheten. Regionen, Trafikverket och berörda kommuner måste se till att trängselskatter eller vägavgifter tillsammans med stadsplaneringen bidrar till sammanhållen stadsbyggnad och klimatsmarta transporter.

Garantera införande av miljözoner. Den tidigare regeringen har dröjt med beslut om att införa miljözoner. Vi ser också med oro på utspel på nationell nivå om att bromsa införandet. Att införa miljözoner är avgörande för att möta klimatutmaningen och de luftproblem vi har idag. Till detta förutsätter vi att miljöbilspolitiken snabbas på, så att hela fordonsflottan är fossiloberoende senast 2030. Självklart så behöver infrastrukturen för elladdning byggas ut i hela Stockholmsregionen och en översyn av trängselskatterna ske.

Utred alternativ finansiering. Det är självklart att vi ska vara varsamma med skattebetalarnas pengar. Därför är Stockholmsregionen öppen med att utveckla och medfinansiera kollektivtrafikdelen, men inte mer än så. Staten bör ha finansieringsansvar för byggandet av vägförbindelsen. Kan även byggandet genomföras på ett billigare sätt, exempelvis genom en brolösning, så bör Trafikverket också snabbutreda det.

 

 

 

Alireza Akhondi (C)

Kerstin Lundgren (C)

Anna Lasses (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)