Placering efter parti i plenisalen

Motion 2010/11:K371 av Margareta Cederfelt och Betty Malmberg (M)

av Margareta Cederfelt och Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att stolarna i riksdagens kammare ska fördelas efter partitillhörighet.

Motivering

Av tradition är ledamöterna av Sveriges riksdag placerade efter i första hand valkretsarnas indelning samt i andra hand efter antalet tjänsteår i riksdagen.

Placeringsordningen kan tyckas föråldrad och motverkar en livlig och aktiv debatt. Under senare år har flera förtjänstfulla insatser gjorts för att modernisera sittningen i riksdagen. Debattklimatet har påverkats positivt av de två halvmåneformade raderna närmast talarstolarna, vilket också gäller den fria placeringen i kammaren under debatter. Utifrån dessa erfarenheter är det lämpligt att ytterligare utveckla riksdagsledamöternas placering i plenisalen.

I de flesta länder är parlamentsledamöterna placerade efter partitillhörighet och inte efter valkrets. I de anglosaxiska länderna är parlamentsledamöterna i underhusen placerade efter partitillhörighet. Samtidigt är flera av dessa parlament välkända för sina livliga och engagerande debatter.

Eftersom antalet ledamöter är oförändrat krävs ingen ombyggnation för att genomföra förändringen, varför kostnaderna är obefintliga. Omplaceringen torde därför kunna genomföras skyndsamt.

Stockholm den 26 oktober 2010

Margareta Cederfelt (M)

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)