Placering av delar av polisutbildningen i Malmö

Motion 2016/17:1618 av Marie Granlund m.fl. (S)

av Marie Granlund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om placering av delar av Polishögskolans utbildning i Malmö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisutbildning är en mångfasetterad utbildning där många olika forskningsfält och kunskapsområden samverkar och lärs ut. Utbildningen bedrivs idag på tre orter – Polishögskolan i Stockholm och som uppdragsutbildning vid universiteten i Umeå och Växjö. Numera bedrivs även utbildningen på distans av Linnéuniversitetet. Det stora behovet av en utökning av antalet utbildningsplatser på polishögskolan aktualiserar frågan om att etablera polisutbildning på fler orter.

I Malmö finns Malmö högskola, snart universitet, med närhet till Lunds universitet som har även campus i Helsingborg och Högskolan Kristianstad. I Malmö och i Skåne som helhet finns alltså ett starkt nätverk av högre utbildning som kan etablera ett samarbete med Polishögskolan där delar av utbildningen placeras i Malmö. Den stora kapaciteten till forskning och mångfalden av studietraditioner och kursutbud kan utveckla utbildningen genom att skapa nya kurser för nya behov som finns inom det polisiära arbetet. Ett stort mål med polisutbildningen är att tydliggöra polisens roll och uppdrag i samhället. Detta fält utvecklas ständigt i med vår föränderliga omvärld. Malmö högskola har redan visat att de klarar av att etablera flera nya forskningsområden och skapa nya forskningsfält som går samklang med samtiden. Ett exempel är Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) som är ett center som kopplar samman många olika forskningsfält för att skapa ny kunskap.

I sammanhanget vill vi även lyfta upp att Malmö högskola har lyckats med att rekrytera studenter från studieovana hem. Detta skulle kunna förstärka det redan pågående arbetet som bedrivs med att bredda rekryteringen av framtidens poliser. Skåne, med Malmö som största ort, har ett befolkningsunderlag på cirka 1,2 miljoner människor. Många skulle ha lättare upptäcka möjligheten till bli polis om polisutbildningen fanns på närmare håll.

Närheten till Danmark och till kontinenten gör att samarbete och möjligheterna med ett utvecklat samarbete med polisutbildningen i Danmark är en reell möjlighet.

Marie Granlund (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)