Personligt ombud för barn vid rättsprocesser

Motion 2012/13:C429 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)
M1625

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att inrätta ett personligt ombud för barn vid rättsprocesser där de berörs.

Motivering

Varje år så kommer tusentals svenska barn på olika sätt i kläm i olika former av rättsprocesser där deras föräldrar eller andra vårdnadshavare på något sätt är parter. Enligt föräldrabalken skall alltid det enskilda barnets behov ligga till grund för beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. I praktiken är detta dock mycket svårt att efterleva då barn, helt naturligt, känner en lojalitet till båda sina föräldrar och alltför ofta inte heller får någon reell möjlighet att uttrycka sin vilja. Inte ens i de fall där föräldrarna till sist faktiskt kommer överens om vilka villkor som skall gälla efter en separation eller skilsmässa kan man vara säker på att barnets bästa har varit utgångspunkten för beslutet. Idag finns det ingen aktör som entydigt tar ställning utifrån barnets behov och önskemål, men detta går självfallet att ändra på.

Det är rimligt att Sverige, såsom andra länder, ser över möjligheten till att införa en rätt för barn att få ett särskilt juridiskt biträde förordnat i mål som avser barnets vårdnad, boende och umgänge med förälder. Det bör vara den aktuella domstolens skyldighet att ombesörja detta. Systemet kan fungera på ett liknande sätt som målsägarbiträden idag utses för de personer som har blivit utsatta för något brott. Biträdets uppgifter bör vara att lyssna på barnet, bevaka att barnets behov tas i beaktande av domstolen och fullt ut representera barnet utan några bindningar till föräldrar eller andra vuxna som är aktörer i den aktuella rättsprocessen.

Stockholm den 28 september 2012

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)