Personliga kompetenskonton

Motion 2010/11:A308 av Désirée Pethrus Engström och Penilla Gunther (KD)

av Désirée Pethrus Engström och Penilla Gunther (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda införandet av ett system med personliga kompetenskonton.

Motivering

Kristdemokraterna föreslår att ett system för personligt kompetenssparande införs. Vi förespråkar en modell där löntagare ges möjlighet att göra avdrag på inkomstbeskattningen för insättningar på ett personligt kompetenskonto.

Frågan om personliga kompetenskonton är inte ny. Redan år 1995 motionerade Kristdemokraterna för första gången i frågan. Fem år senare lade en statlig utredning fram ett förslag. Den statliga utredningen pekade på att ett system för personligt kompetenssparande skulle bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden, förebyggande av flaskhalsar, minskad risk för arbetslöshet samt ökad möjligheten att vara kvar i arbetslivet fram till pensionsåldern. Utredning gjorde bedömningen att de positiva effekterna uppväger kostnaden för en ökad frånvaro för kompetensutveckling, som bedömdes motsvara maximalt 2 procent av arbetskraften per år. Trots att frågan om kompetenskonton har diskuterats flitigt de gångna tio åren har ingen proposition lagts fram i frågan.

Globaliseringsrådetets slutrapport (Ds 2009:21) som lämnades 2009 förespråkade ett införande av kompetenskonton. Rådet betonade att kontinuerligt och livslångt lärande är något som behövs i ett modernt samhälle. Sveriges omställningsförmåga beror till stor del på vilka möjligheter som finns för vuxna att skaffa sig kompletterande kunskaper.

Globaliseringsrådet påpekade att en svag punkt i det svenska utbildningssystemet är möjligheterna att skaffa sig en ny eller en kompletterande utbildning för personer som sedan ett antal år befinner sig i arbetslivet är för dåliga. Det finns visserligen internutbildningar som finansieras av företagen, men dessa har den nackdelen att de inte stärker personers möjligheter att byta bransch, exempelvis i samband med en strukturomvandling. Arbetsmarknadsutbildningarna, som är skattefinansierade, har å sin sida den nackdelen att de är förbehållna arbetslösa.

Vi förespråkar att ett system för personliga kompetenskonton införs, där alla löntagare ges möjlighet att göra avdrag på inkomstbeskattningen för insättningar på ett personligt kompetenskonto. Vi föreslår vidare att avdragsrätten ska gälla insättningar på upp till ett prisbasbelopp per år, med ett tak på tio basbelopp. För att få systemet enkelt bör samma uttagsskatt gälla för det personliga kompetenskontot, som för det individuella pensionssparandet. Har inte pengarna använts vid en ålder av 65 år ska pengarna kunna flyttas över till det individuella pensionssparandet. Regeringen bör därför tillsätta en utredning med uppgift att föreslå hur ett sådant system för personliga kompetenskonton ska utformas.

Stockholm den 26 oktober 2010

Désirée Pethrus Engström (KD)

Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)