Personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknaden

Motion 2010/11:A246 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknaden.

Motivering

Regeringen bedriver ett stort och viktigt arbete för att få in fler personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Det är mycket bra. Många attraktiva möjligheter finns nu för att locka presumtiva arbetstagare och arbetsgivare att bereda plats för fler som i dagsläget har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Trots alla möjligheter som finns är det dock få arbetsgivare som tar steget och verkligen anställer personer med funktionsnedsättning. Dessvärre gäller det också arbetsplatser i offentlig sektor. Här måste mer kunna göras.

I FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 27 om arbete och sysselsättning, står bland annat följande:

Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som för andra. Konventionsstaterna ska främja möjligheter till anställning och befordran på arbetsmarknaden och hjälp med att finna, få och återgå till anställning.

Staterna ska också främja möjligheterna till egenföretagande, företagande, utveckling av kooperativ samt till att starta eget företag.

Konventionsstaterna ska också vidta ändamålsenliga åtgärder, däribland lagstiftning, för att anställa personer med funktionsnedsättning i den offentliga sektorn.

Det är dags att gå från ord till handling som resulterar i att fler personer med funktionsnedsättning får arbete. Undertecknad vill se att staten tar sitt ansvar som föredöme och utarbetar policy och uppföljningsbara mål för hur människor med nedsatt funktionsförmåga ska beredas plats på arbetsmarknaden i enlighet med artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Stockholm den 22 oktober 2010

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)