Personer i behov av särskilt stöd

Motion 2018/19:1576 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta fram progressiva nationella riktlinjer enligt intentionerna i motionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi kan alla drabbas av såväl sjukdomar som olyckor, och en del människor föds med funktionshinder vilket gör att de behöver stöd och hjälp. För att varje person med funktionsnedsättning ska kunna forma sitt eget liv behöver generella insatser kompletteras med stöd och service efter individuella behov. Insatser som till exempel personlig assistans, personligt ombud, bilstöd, hjälpmedel eller teckenspråkstolk ska göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt och aktivt liv. De statliga anslagen till sådan verksamhet är en viktig del av politiken till stöd för personer med funktionsnedsättning.

När man blir sjuk i exempelvis stroke eller om man råkar ut för en olycka bör det finnas en utvecklingstrappa eller liknande till grund för rehabiliteringskedjan för den som drabbats. Den individ som drabbats av sjukdom eller en olycka ska få hjälp, stöd och möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden och inte fastna i långa passiva sjukskrivningar. Stödet från samhället ska alla människor känna, samtidigt som drivkraften att återgå till arbetsmarknaden när och om man har möjlighet ska stärkas.

Det är viktigt att det finns en mall att använda vid avstämningsmöten inom sjukvården, hemtjänsten mm kring personens livssituation och vad denne behöver för att ta sig till nästa nivå. I dag hänger det på att det finns aktiva vänner eller familje­medlemmar som kan hjälpa till och ta reda på vad som är möjligt. I andra fall kan det finnas en läkare eller person från en myndighet eller verksamhet som är engagerad och driver frågor för sina patienter. Det ser dock väldigt olika ut.

Om det då inte finns en person som känner till och kan ta reda på hur den som drabbas ska kunna få tillgång till verktyg för att öka sin livskvalitet, kommer personen ifråga att vara utan hjälp och stöd och dennes liv begränsas till skillnad från den som driver dennes ärenden. Läsplattor, språk i mobiltelefonen, hjälp till rörlighet med en permobil som också gör att man själv kan påverka sin dags innehåll samt att kunna ta sig runt, är viktiga delar för människor för att kunna vara självständiga individer så långt det går. Dessa exempel tillsammans med andra bör vara underlag för de besök som med jämna mellanrum görs kring personens hälsa i en hälsokontakt med myndigheter. Därför behövs det nationella progressiva riktlinjer för att verksamheterna ska säkerställa att personer inte faller mellan stolarna. En utvecklingstrappa till oberoende och självständighet är ett mål som ska uppfyllas så långt det går. Exakt hur detta ska utformas kan ske med innovativ lösning med fokus på den enskilde. Det viktiga är att alla människor ska få hjälp och stöd. Det ska inte bero på om du har personer som för din talan.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)