Permitrin mot snytbaggen

Motion 2008/09:MJ222 av Sten Bergheden (m)

av Sten Bergheden (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återigen godkänna permitrin i skogsbruket.

Motivering

Det är troligt att Sverige genom klimatförändringarna kommer att drabbas av fler och kraftigare stormar med allvarliga skogsskador som följd.

Skogen är en av Sveriges i särklass viktigaste näringsgrenar som ger stora inkomster för vårt land. Vi kan inte äventyra en säker plantering och föryngring av ny skog med att tro att svaga preparat och så kallade mekaniska skydd ska hjälpa mot snytbaggens angrepp. De preparat som används i dag är alldeles för svaga och biter inte på snytbaggen.

Våra medlemsländer i EU använder permitrin trots att de inte har så stora skogar och så stora värden som Sverige har i sin skogsproduktion. Permitrin är ur miljösynpunkt inte det mest optimala preparatet men bör kunna användas tills ett minst lika bra preparat finns att tillgå på marknaden.

Ge Sveriges skogsägare möjlighet att använda mer verkningsfulla preparat mot snytbaggen och till vår virkesexport: tillåt permitrin omgående.

Stockholm den 22 september 2008

Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)