Permanenta pandemins regelförenklingar för företagen

Motion 2021/22:600 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att permanenta pandemins regelförenklingar för företagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pandemin visar att det gick att göra snabba regelförenklingar. Både stat, myndigheter och kommuner visade en på många håll föredömlig kreativitet när det gällde att snabbt underlätta för företag att klara påfrestningarna under pandemin.

Frågan är bara varför man ska gå tillbaka till det gamla när pandemin är över och återinföra onödig byråkrati?

Exemplen är många. Varför kan man exempelvis inte permanenta generösa regler om hur länge man får ha öppna uteserveringar? Varför kan man inte fortsätta att avstå från onödiga tillsynsbesök och inspektioner? Varför kan man inte fortsätta samordna tillsynsbesök även utan smittorisk? Varför kan man inte fortsätta med sänkta avgifter i kommunal verksamhet om det bevisligen gynnar näringsliv och sysselsättning och därmed skatteintäkterna? Varför kan man inte avskaffa parkeringsavgifter i stadskärnor permanent för att även fortsättningsvis gynna det lokala näringslivet?

Regeringen borde kalla till överläggningar med kommunsektorn för att på ett struk­turerat sätt samla erfarenheter och utvärdera effekter av de lokala regelförenklingar som gjorts under pandemin, och underlätta för kommunerna att behålla förenklingarna i den mån de inte medfört tydliga olägenheter. På samma sätt bör myndigheternas regelförenk­lingar analyseras och i lämpliga fall behållas.

Att utan analys bara återgå till det som gällde tidigare vore olyckligt. Pandemin skapade en kreativitet när det gällde förenklingar som hela samhället måste ta tillvara.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)