Permanent världsutställning för fossilfritt transportsystem

Motion 2017/18:2747 av Karin Svensson Smith (MP)

av Karin Svensson Smith (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Sverige till en permanent världsutställning för ett fossilfritt transportsystem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges åtagande inför klimatavtalet i Paris var att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Denna ambition har upprepats i flera regeringsförklaringar och kan uppfattas ha en bred förankring. I riksdagen finns en stor majoritet för att minska klimatpåverkan från inrikes transporter med 70 % till 2030. När riksdagens trafikutskott behandlar motioner om klimat och drivmedel frågor samlar vi dem i betänkanden om ”Fossiloberoende transporter” där samtliga transportslag, tunga och lätta fordon hanteras. När EU-kommissionen våren 2017 tillfrågade närmare 28 000 invånare i EU-länderna vad de anser vara det enskilt viktigaste problemet i världen valde 38 % av svenskarna klimatförändringarna som det allvarligaste hotet. Detta faktum, en innovativ fordonsindustri och en rad andra faktorer talar för att Sverige har goda förutsättningar för att vara föregångsland i den utfasning av olja från transportsystemet som alla länder måste genomgå förr eller senare.

För att minska klimatpåverkan från transporterna med 70 % till 2030 krävs följande:

  1. Byte av transportslag. Persontrafik från väg och flyg till kollektivtrafik och aktiv mobilitet (cykel och gång). Kombinerad mobilitet ersätter bilkörning. Gods från väg till järnväg och sjöfart.
  2. Byte av drivmedel. Via en lagfäst reduktionsplikt kommer bensin- och dieselpumparna att innehålla allt mindre oljebaserat bränsle och en ökande andel förnybart. Detta så kallade bränslebyte kan genomföras i befintlig fordonspark. Men tillgången på hållbar bioråvara för inblandning i bensin och diesel är begränsad. Därför måste eldrift (särskilt för tätorter) och olika gaslösningar (särskilt för längre sträckor) vara väsentliga element i en strategi för ett oljefritt transportsystem.
  3. Byte av vanor/samhällsplanering. Attraktiva städer utvecklar gröna offentliga rum där människor möts och undviker externa handelsetableringar som riskerar att cementera slentrianmässig bilanvändning. Människor tar ett individuellt klimatansvar genom att undvika flyg och söker rekreation som kan nås i närnatur eller förflyttar sig med energieffektiva transportslag.

Klimatpåverkan och energieffektivitet är grundläggande kriterier vid valet av framtidens transportlösningar, men för att transportförsörjningen ska vara långsiktigt hållbar måste uttaget av ändliga råvaror successivt ersättas med en cirkulär resurshantering. Att framställa biogas vid behandling av avloppsvatten och biologiskt avfall är ett klockrent exempel på en cirkulär resurshantering och där svenska företag har bidragit med teknikutveckling.

Sverige bör utveckla fordon och system som kan fungera i många länder. Avlopp och organiska restprodukter finns i alla kommuner i hela världen. Behovet av hälsosamma kretsloppslösningar är stort samtidigt som det på sina håll är problem med eltillförseln. Gasdrivna fordon har därför en potential att stärka lokalsamhällen samt minska sårbarhet och dyr import. I den budget regeringen presenterade hösten 2017 finns flera incitament för biogas. Klimatklivet får ett höjt anslag, vilket kan fortsätta främja både produktion och distribution av biogas. Metanreduceringsstödet förlängs till 2020. En delegation för cirkulär ekonomi ska tillsättas. Regeringen vill också ”utreda marknadsförutsättningarna för svensk biogas och föreslå långsiktiga styrmedel”. En miljardsatsning på el och biogas i fordonsindustrin aviseras. Energimyndighetens nuvarande samordningsuppdrag för laddinfrastruktur utökas till att ”även gälla gas och andra drivmedel som kräver särskild infrastruktur”.

Sverige ska bygga upp en permanent världsutställning som visar hur det konkret går till när oljan fasas ut från transportsektorn. Gas- och elbussar samt gaslastbilar kan då få en testsite/hemmamarknad som gynnar utveckling och export.

 

 

Karin Svensson Smith (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)