Pengsystem i vård och omsorg för valfrihet över kommun- och landstingsgränser

Motion 2008/09:So424 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om pengsystem i vård och omsorg för valfrihet över kommun- och landstingsgränser.

Motivering

Valfrihet i den offentliga servicen är viktig både för kvalitet och för utveckling av tjänsterna. Utvecklingen mot oberoende producenter inom sjukvård och omsorg har betytt att arbetsplatserna har kunnat utvecklas, att tjänsterna har blivit bättre och fått mera kundfokus.

I flera kommuner har pengsystem införts som möjliggör för medborgare att välja service och därmed få högre kvalitet. I dessa fall har ofta kommuner eller landsting valt ut ett antal vårdgivare som medborgare eller patienter kan välja mellan. Valet är emellertid fortfarande begränsat till en viss kommun eller ett visst landsting. Denna kommun eller detta landsting gör bedömningen av vårdbehovet och ansvarar för kostnaden.

Med den rörlighet som många har idag är det emellertid inte alls säkert att man befinner sig i hemkommunen hela året. Det kan också hända att man vill söka vård eller omsorg hos en vårdgivare på annat håll därför att man föredrar den vårdgivaren. Det bör därför utredas hur pengsystem eller kundval kan utformas så att pengen följer med över kommun- eller landstingsgränserna.

Möjligheter att dela på behovsbedömning och finansiering behöver belysas då detta samband leder till de begränsningar av kundvalet som vi har idag. Ett alternativ vore ett system med nationell finansiering men lokal behovsbedömning. En genomgång bör göras för att finna alternativ som möjliggör gränslös valfrihet.

Stockholm den 2 oktober 2008

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)