Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning

Motion 2018/19:2434 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge skolhuvudmännen möjlighet att köpa in pedagogiska tjänster och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka antalet ämnen som fjärrundervisning tillåts i och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är viktigt att verka för att varje barn ska ha en trygg skolgång och att varje elev ska klara godkända betyg i skolan. Detta är berikande för våra kommuner och Sverige.

Idag finns det olika driftsformer och olika storlekar på de skolor som är verksamma och det är något som är bra för den totala skolutvecklingen. Idag finns det skolor som oavsett driftsform och storlek har svårt att leva upp till kraven på att all pedagogisk personal ska vara behöriga och vara anställd av den aktuella huvudmannen.

Vissa av de ämnen som har en liten undervisningstid skapar små tjänster, tex slöjd på en mindre skola. Det finns även ämnen där det finns få legitimerade lärare att tillgå i landet, tex vissa språk inom modersmålsundervisningen. Det är svårt att kunna bemanna dessa tjänster med behörig personal och det är inte något som gynnar den enskilda eleven. Alla skolor som arbetar för elevernas bästa behöver få förutsättningar till att bedriva en kvalitativ utbildning. Två sätt att öka förutsättningarna är att tillåta skolhuvudmännen att köpa in pedagogisk personal och att tillåta fjärrundervisning i fler ämnen. Genom att tillåta huvudmännen att köpa in tjänster till de ämnen som inte är tillräckligt stora för att kunna rekrytera, öppnar det möjligheten för huvudmannen att köpa in en pedagogisk lärare på 20% istället för att anställa en icke behörig lärare på 20%. Genom att ha fjärrundervisning i fler relevanta ämnen så öppnar det upp för att ämnen med få utbildade lärare i landet kan undervisa fler elever samtidigt i olika skolor. Att använda sig av den digitala tekniken är ett sätt att förbättra tillgången på behöriga lärare i samtliga ämnen. Genom dessa två förslag får fler skolor möjlighet att förbättra kvaliteten för den enskilda eleven.

Martina Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)